ศึกษาศาสตร์ ม.รังสิต เปิดหลักสูตรโท – เอก ใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดหลักสูตรปริญญาโทและเอก หวังสร้างครูระดับนักบริหาร ตอบสนองนโยบายรัฐและแก้ไขตลาดครูไทยขาดแคลน พร้อมประกาศศักยภาพการเรียนการสอนที่เน้นงานวิจัยและกรณีศึกษา

ดร.มานิต บุญประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ในปีนี้ทางคณะฯ ได้เปิดหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา เนื่องจากหลักสูตรด้านการศึกษามีความจำเป็นมากในด้านวิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งคุรุสภาบังคับใช้ว่าบุคลากรที่จะเข้าสู่วิชาชีพครูได้นั้นจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพ ครูจะต้องมีความรู้ ทักษะและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย นอกจากนี้ รัฐยังมีการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษาไปสู่ท้องถิ่น ซึ่งมหาวิทยาลัยรังสิตเองอยากจะเข้าไปมีส่วนช่วยนโยบายของรัฐ จึงมีแนวคิดที่จะกระจายความรู้ไปยังบุคลากรในท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรังสิตพร้อมที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องเนื้อหาวิชาการ เพราะเรามีทั้งครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและอื่นๆ

“หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษานั้น จะเน้นการเรียนด้านกรณีศึกษาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในโรงเรียนไม่ใช่แค่การเรียนทางวิชาการเท่านั้น ซึ่งตรงจุดนี้เองทำให้หลักสูตรดังกล่าวมีความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่เปิดสอนหลักสูตรเดียวกันนี้ โดยเราจะเชิญผู้อำนวยการจากโรงเรียนต่างๆ เข้ามาพูดคุยถึงปัญหาของการบริหารกิจการนักเรียน การบริหารวิชาการ ฯลฯ ซึ่งคาดว่าหลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้ไปดูงานที่ต่างประเทศ เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษา โดยจะไปดูงานตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ในต่างประเทศ เพื่อให้ผู้เรียนได้พูดคุยกับคนที่ทำงานโดยตรง ซึ่งหลักสูตรนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือเจ้าของโรงเรียนเอกชนที่อาจจะไม่ได้จบทางด้านการศึกษาแต่ต้องเข้ามาบริหารงาน” คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าว

สำหรับหลักสูตรปริญญาเอก ดร.มานิต กล่าวต่อว่า สาขาวิชาการศึกษาจะเน้นการเรียนโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เพื่อสร้างการคิดที่เป็นระบบมีเหตุมีผล รู้จักการใช้วิชาชีพในการเรียนการสอน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 3 สาขา คือ 1.บริหารการศึกษา 2. หลักสูตรและการเรียนการสอน และ 3. การศึกษาระบบสองภาษา โดยเรามุ่งเป้าไปที่ผู้ที่ทำงานอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาและยังไม่ได้ปริญญาเอกและกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เจ้าของโรงเรียนที่อาจจะจบปริญญาโท เนื่องจากปัจจุบันการแข่งขันท่ามกลางโรงเรียนต่างๆ สูงมาก ผู้บริหารจึงต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเรื่อยๆ ซึ่งในขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2550 อยู่ทั้ง 2 หลักสูตรอีกด้วย

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังวางแผนเรื่องการเงินให้กับผู้เรียน โดยทำความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญและสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดอื่นๆ ซึ่งหากครูคนใดเป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินเพื่อการศึกษาได้ ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่าสถาบันการเงิน คือ 6% และในสิ้นปียังได้เงินปันผลด้วย พร้อมทั้งยังให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาด้วยทั้งไทยและต่างชาติ

หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรถือว่าตอบสนองนโยบายรัฐ เนื่องจากความต้องการบุคลากรด้านครูนั้นยังมีมาก หากมองไปที่งานวิจัยจะพบว่าครูยังขาดตลาดอีก 50,000-60,000 คน และในบางสาขาก็ยังขาดแคลน ดังนั้น มหาวิทยาลัยรังสิตจะต้องผลิตครูรุ่นใหม่ และนำครูรุ่นเก่ามาอบรม เพราะครูถือว่าเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศ