งานสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร”

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมกับบริษัทพันธมิตร คือ บริษัท ฟู้ด สไตลิสท์ จำกัด เจ้าของนิตยสาร Foodstylist และหนังสือพิมพ์ FoodUpdate จัดงานสัมมนาเรื่อง “ความปลอดภัยในเรื่องของอาหาร” (FEAR-FACT-FOOD : Food Safety) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอัพเดทข้อมูลข่าวสารประเด็นของ Food Safety ในวงการธุรกิจอาหารโลก ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นความรู้และนำไปประยุกตร์ใช้ได้จริง รวมถึงเทรนด์ในอนาคตจากบริษัทชั้นนำ และกระตุ้นให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงความเคลื่อนไหวของกระแสโลก และตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับมือ โดยมี นายแพทย์ณรงศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวเปิดงาน และผู้ร่วมเสวนาคือ ดร. โจฮัน โซลเลอร์, ประธานฝ่ายฟู้ด เซอร์วิส จากกลุ่มบริษัทอินเตอร์เทค บินตรงจากประเทศเยอรมันมาร่วมสัมมนาในครั้งนี้เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร – ประเด็นที่เป็นข้อถกเถียงจากนานาชาติ และปัญหาท้าทาย นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนาจากหลากหลายองค์กรที่เกี่ยงข้อง เช่น คุณจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยด้านอาหาร, เชฟชุมพล แจ้งไพร เลขาธิการ สมาคมพ่อครัวไทย, คุณศุภโชค ทรัพย์สุคนธ์ อุปนายกสมาคมภัตตาคารไทย, นายพิทักษ์ สุภนันทการ, ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์เทค เทสติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, คุณศุมล ศรีสุขวัฒนา, ผู้อำนวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ ทองกระจาย คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ