CAT TELECOM ตั้งศูนย์ Security Operations Center แห่งแรกในประเทศไทย

CAT TELECOM เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบไอทีองค์กร หรือ CAT’s Security Operations Center (SOC) อย่างเป็นทางการ โดยเป็นศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยแห่งแรกของประเทศที่มีความทันสมัยและได้มาตรฐาน เน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ภัยคุกคามระบบไอทีแบบเรียลไทม์ บริหารจัดการและดูแลระบบตลอด 24 ชม. โดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยจะคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือในการตอบสนองต่อเหตุการณ์การบุกรุกระบบ ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ยังช่วยลดต้นทุนด้านไอที ศูนย์ CAT’s SOC ถือเป็นระบบบริหารจัดการไอทีซีเคียวริตี้ชั้นนำสำหรับองค์กรยุคใหม่

CAT TELECOM ในฐานะหน่วยงานผู้วางรากฐานโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมหลักของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันภัยคุกคามระบบไอที จึงได้จัดตั้งศูนย์ CAT’s SOC เพื่อให้บริการ Managed Security Services ซึ่งเป็นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ CAT TELECOM ให้ความสำคัญด้านการเอาท์ซอร์สการดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับโซลูชั่นด้านไอทีซีเคียวริตี้ครบวงจร ทั้งนี้ CAT TELECOM ได้จับมือกับบริษัทไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่น ผู้พัฒนาระบบป้องกันภัยคอมพิวเตอร์ระดับโลกซึ่งเป็นพันธมิตรที่จะช่วยเสริมจุดแข็งด้านเทคโนโลยีให้กับ CAT TELECOM โดยเทคโนโลยีระบบ Security Information Management (SIM) ของไซแมนเทค จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจสอบ วิเคราะห์และหาสาเหตุของการบุกรุกหรือภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรได้แบบเรียลไทม์ เพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนภัยไปยังผู้ดูแลระบบไอทีได้อย่างทันท่วงทีในลักษณะ “early warning” พร้อมแนะนำการแก้ปัญหาเบื้องต้น ซึ่งจะสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรในการป้องกันภัยในโลกไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้บริการ Managed Security Services แบ่งออกเป็น 3 ระดับได้แก่ (1) Level–1: Security Monitoring ให้บริการเฝ้าระวังและแจ้งความผิดปกติหรือภัยคุกคามระบบแก่ลูกค้าแบบเรียลไทม์ตลอด 24×7 ชั่วโมง (2) Level–2: Incident Management บริการด้านการตอบสนองต่อเหตุการณ์การบุกรุกระบบ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ CAT’s CSIRT (Computer Security Incident Response Team) จะดำเนินการแก้ไขต่อเหตุการณ์เสี่ยงภัยและทำการสืบสวนแกะรอย (3) Level–3: Security Management บริการด้านบริหารจัดการและดูแล configuration และ policy ของระบบรักษาความปลอดภัยให้อัพเดทอยู่เสมอและสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นายพิศาล จอโภชาอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือกับไซแมนเทคในการเปิดศูนย์ CAT’s SOC ครั้งนี้ว่า “ความร่วมมือกับไซแมนเทคช่วยให้เรามุ่งเน้นภารกิจหลักของเราในการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมที่และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีความปลอดภัยกับลูกค้า อีกทั้งยังช่วยเสริมความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการจากผู้ให้บริการในประเทศต่อไป การสนับสนุนของไซแมนเทคสำหรับกลยุทธ์ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของเราทำให้เรามั่นใจว่าระบบจะมีบริการครบวงจรและข้อมูลทั้งของเราและลูกค้าจะไม่รั่วไหล”

นายอีริค โฮ รองประธานบริษัท ภูมิภาคเอเชียใต้ บริษัทไซแมนเทค คอร์ปอเรชั่นกล่าวว่า “ด้วยประสบการณ์ของไซแมนเทคในการให้บริการด้านการจัดการระบบความปลอดภัยในการปฏิบัติการ และการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์อันทันสมัยของศูนย์ CAT’s SOC ทำให้ไซแมนเทคเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนความต้องการของ CAT TELECOM ได้อย่างดี ด้วยเทคโนโลยีและทีมงานของไซแมนเทค ทีมงาน CSIRT ของ CAT TELECOM จึงสามารถระบุ จัดลำดับและตอบสนองต่อภัยคุกคาม และผลกระทบที่จะเกิดต่อระบบไอทีได้อย่างทันท่วงที บริการนี้ยังช่วยลดภาระของลูกค้าในแง่การตรวจสอบเน็ตเวิร์กแบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์ระบบ และการแก้ไขปัญหาในเวลาเดียวกัน”

เกี่ยวกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT Telecom Public Company Limited เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในและระหว่างประเทศได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 มีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 10,000 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 1,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท ต่อหุ้นตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่ใช้บังคับกับรัฐวิสาหกิจทั่วไป สามารถบริหารจัดการในรูปแบบ ของเอกชนได้เต็มรูปแบบ รวมทั้งกระจายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติมแวะชมได้ที่ www.cattelecom.comหรือ www.cyfence.com