หน่วยพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ”


by admin
25-04-2007 00:00:00

หน่วยพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม ฝ่ายพัฒนาความสามารถทรัพยากรมนุษย์ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย จัดกิจกรรมฝึกอบรม ธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม : หลักสูตร “กลยุทธ์การจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ”

วันที่ 17 -18 พฤษภาคม 2550 เวลา 8.30 – 17.00 น.

สถานที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ภาษา ไทย

วิทยากร ดร. อัศนียา สุวรรณศิริกุล
อ. พิเศษ วิทยากร และที่ปรึกษา
การทำโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมระหว่างรัฐ-เอกชน – ชุมชน
“ โครงการคุณภาพชีวิตคนทำงานและพนักงานจิตอาสา”

อ. กิตติ คัมภีระ
ผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันคีนันแห่งเอเซีย
อ. พิเศษ วิทยากร และที่ปรึกษา เชิงเทคนิคสาขาสิ่งแวดล้อม
การสื่อสารสาธารณะ รัฐ – เอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เป็นหลักสุตรที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีเนื้อหาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างเป็นระบบแก่ภาคธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจะนำเสนอกลยุทธ์ แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องให้มากที่สุดอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการเข้าไปสร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจกับชุมชนแวดล้อมและกลุ่มผู้เกี่ยวข้อง ตลอดจนเรียนรู้เกณฑ์ในการประเมินสถานภาพของธุรกิจและชุมชนรอบข้าง รวบรวมและจัดลำดับประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น และสร้างกระบวนการเพื่อปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจอย่างยั่งยืนในองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน
- เจ้าหน้าที่ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ ชุมชนสัมพันธ์
- ผู้ที่สนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ

ประโยชน์อื่นๆที่จะได้รับ
- แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในสายงานเดียวกันจากบริษัทชั้นนำต่างๆ
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้บุกเบิกในการจัดการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจในประเทศไทย

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณ จิรัญญา หรือคุณวีณา
โทร. 02229-3131 ต่อ 232 หรือ 109 อีเมลล์ scc@kiasia.org

ติดตามทุกข่าวสารได้ผ่านช่องทาง LINE
Add friend ที่ @Positioningmag
เพิ่มเพื่อน

ติดตามผ่านช่องทาง Twitter