โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ เตรียมขยายหลักสูตร 2 ภาษา จีน-เกาหลี

ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ เผยมาตรฐานลูกจ้างในตลาดแรงงานไทยสูงขึ้น แม้วุฒิปวช. ปวส. ยังต้องมีความสามารถทางภาษา โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ (CSB) รองรับการขยายตัวของตลาดเพิ่มศักยภาพนักศึกษา เตรียมขยายหลักสูตร 2 ภาษา จีน-เกาหลี พร้อมเพิ่มทางเลือกให้ผู้ทำงานมานานเอาประสบการณ์เทียบโอนหน่วยกิต เรียนต่อ ปวส. โดยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและได้คุณภาพ

ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร ผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่มพณิชยการจรัลสนิทวงศ์ เผยถึงการพัฒนาและยกระดับการศึกษาให้กับผู้เรียนในสายอาชีวศึกษาให้ก้าวไปสู่ระดับสากลว่า ทางโรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ (CSB) ได้มีการเปิดสอนในหลักสูตรโปรแกรมภาษาต่างประเทศธุรกิจแล้ว 2 หลักสูตรทั้งระดับ ปวช. และระดับ ปวส. คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น โดยได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2541 และหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะแรงงานในระดับ ปวส. ที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้กำลังขาดแคลน

“ขณะนี้ตลาดแรงงานกำลังต้องการคนที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้ โดยเฉพาะในระดับ ปวส. ที่ผ่านมาตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีทักษะความรู้ในระดับ ปวส. แต่สามารถใช้งานภาษาต่างประเทศได้ แต่แรงงานด้านนี้ขาดแคลนจึงจำเป็นต้องจ้างแรงงานในระดับปริญญาตรีทางด้านภาษาหรืออักษรศาสตร์แทน ทางโรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจจึงได้พัฒนาหลักสูตรโปรแกรมภาษาต่างประเทศธุรกิจขึ้นมา ซึ่งได้เปิดมาเกือบ 10 ปีแล้ว และได้รับการตอบรับจากตลาดแรงงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ โดยหลักสูตรได้จัดการเรียนภาษาต่างประเทศคือ ภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกับอาจารย์เจ้าของภาษาสัปดาห์ละ 8-10 ชั่วโมง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมกับสถานศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ปีละไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง โดยนักเรียน CSB จะได้ทำกิจกรรมพบปะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษากับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งมาเยี่ยมที่ CSB คณะละ 30-200 คน และในเร็วๆ นี้ทางโรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ ยังเตรียมการที่จะเปิดสอนเสริมภาษาจีนและเกาหลีเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับตลาดที่กำลังเติบโตอย่างสูง”

นอกจากนี้โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจยังได้จัดหลักสูตรปวส. แบบเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของภาคแรงงานให้เพิ่มสูงขึ้น โดย ดร.จักรพันธ์ กล่าวว่า โรงเรียนเห็นความต้องการของผู้ที่จบ ปวช.หรือ ม.ปลาย แต่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระดับสูงขึ้น อันเนื่องจากจากการเข้าสู่ภาคแรงงานเร็ว เมื่อทำงานมีประสบการณ์มากแต่ไม่มีคุณวุฒิทำให้เป็นข้อจำกัดในทางกฎหมาย เช่น พนักงานบัญชี มีความเชี่ยวชาญในการทำงานมานานหลายปี แต่ไม่มีสิทธิเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีได้ จึงจำเป็นต้องเรียนเพิ่มเพื่อปรับคุณวุฒิแต่ไม่มีเวลามาเรียน หลักสูตรนี้จึงเปิดโอกาสให้สามารถนำประสบการณ์ในการทำงานเข้ามาเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยเปิดสอนใน 4 หลักสูตรคือ บัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการ

โดยคุณสมบัติของผู้เรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านที่เปิดสอนไม่ต่ำกว่า 5 ปี จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า ซึ่งจะมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาการเทียบโอนประสบการณ์เป็นรายวิชา โดยสามารถเทียบโอนได้สูงสุด 2 ใน 3 ของหน่วยกิตทั้งหมด ทำให้ประหยัดเวลาและมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง

สำหรับสาขาต่างๆที่น่าสนใจของ CSB ได้แก่สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว และ ภาษาต่างประเทศธุรกิจ ซึ่งได้มีการจัดอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนประกอบอย่างทันสมัย ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ภาษา และอินเตอร์เน็ตปรับปรุงใหม่ล่าสุดพร้อมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทุกด้านพร้อมใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ (CSB) สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.csb.ac.th หรือโทรศัพท์ 02-434-6155-7 โดยเปิดรับสมัครผู้ที่จบ ม.3 เข้าเรียนระดับปวช. และผู้จบม.6หรือปวช. เข้าเรียนระดับปวส.