ไทยพาณิชย์รุกสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ “เสริมทัพ” เศรษฐกิจไทย

จากภาพ :ดร.วิรไท สันติประภพ และ ภาสพรรณ สุวรรณจินดา ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ SCB Young Entrepreneur Program (SCB-YEP) โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ (CIE) อบรมหลักสูตรเข้ม เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจให้กับทายาทของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อพร้อมเป็น พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยมี โชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย ร่วมป็นวิทยากรในครั้งนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ SCB Young Entrepreneur Program (SCB-YEP) โดยร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (CIE) จัดอบรมหลักสูตรเข้มให้กับทายาทของผู้ประกอบการในภาคธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการบริหารธุรกิจ ให้พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพที่จะเป็นกำลังสำคัญต่อการผลักดันภาคเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีนโยบายขยายฐานกลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดกลางมากขึ้น ทั้งด้านการพัฒนาบริการทางการเงินให้สอดคล้องกับลักษณะการดำเนินงาน ขนาดธุรกิจ และความต้องการของธุรกิจขนาดกลางประเภทต่าง ๆ อย่างครบวงจร รวมถึงมีนโยบายที่จะส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางในระยะยาว เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางมีบทบาทสำคัญต่อรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศ และจัดเป็นกลไกสำคัญที่จะผลักดันให้อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมั่นคงในอนาคต ทั้งนี้ จากการที่ธนาคารได้ส่งเสริมและให้คำปรึกษาลูกค้าธุรกิจขนาดกลางมาอย่างใกล้ชิด จึงพบว่าธุรกิจหลายแห่งกำลังอยู่ในช่วงส่งผ่านการดำเนินงานจากรุ่นเจ้าของธุรกิจไปสู่ทายาท จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ธนาคารจัดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB Young Entrepreneur Program) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทเจ้าของธุรกิจ รวมทั้งเปิดโอกาสการให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วย

สำหรับโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB Young Entrepreneur Program) นี้ ธนาคารได้ร่วมมือกับวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (College of Innovative Education-CIE) จัดขึ้น โดยได้เชิญวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และผู้เชี่ยวชาญ ด้านวิชาการ รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากธนาคารไทยพาณิชย์ มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด โดยจะเน้นการพัฒนาทักษะผ่านโครงสร้างแบบ Module ที่ประกอบด้วยแนวคิดที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการครบถ้วนทุกแง่มุม เพื่อให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

โครงการจัดอบรมรวม 2 รุ่น มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 100 คน โดยแต่ละรุ่นจะมีระยะเวลาการอบรม 7 สัปดาห์ ซึ่งการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม โครงการในแต่ละรุ่นนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม ทั้งการดูแลจากวิทยากร การแสดงความคิดเห็น และการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มภาคปฏิบัตินอกสถานที่ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างกัน

สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ธนาคารได้รับการตอบรับจากทายาทผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี และธนาคารวางแผนที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับ ลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในปีที่ผ่านมา ธนาคารจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจทั่วประเทศ ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ มีผู้เข้าร่วมโครงการมากกว่า 5,000 ราย และคาดว่าโครงการ SCB-YEP ที่จัดขึ้นใหม่ในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่เป็นคลื่นลูกใหม่เหล่านี้เกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจของครอบครัวต่อไป

ความร่วมมือระหว่างธนาคารไทยพาณิชย์และวิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CIE) ในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนการเพิ่มผลผลิตด้านทรัพยากรบุคคลที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาภาคธุรกิจขนาดกลาง และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป