สถาบันพระปกเกล้าจัดสัมมนา “ประสานแผนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”

สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น จัดการสัมมนาเรื่อง “ประสานแผนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” มี รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และนายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ ส่วนนโยบายเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้เจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับทราบถึงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และประเด็นสำคัญต่างๆ ในรัฐธรรมนูญ เพื่อใช้พัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ณ ห้องภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

เกี่ยวกับสถาบันพระปกเกล้า
สถาบันพระปกเกล้า เป็นองค์กรอิสระอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา และเป็นสถาบันทางวิชาการแห่งชาติที่มีพันธะกิจหลักในการเผยแพร่ความรู้ เรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้ง ทำการศึกษาวิจัยปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยอย่างมีระบบ สถาบันพระปกเกล้าประกอบด้วย 8 หน่วยงาน คือ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สำนักวิจัยและพัฒนา สำนักฝึกอบรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สำนักงานเลขาธิการ และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ข้อมูลเพิ่มเติม www.kpi.ac.th)