ไทยพาณิชย์รับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2007 จาก The Asset

จรัมพร โชติกเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับรางวัลธนาคารที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้านธรรมาภิบาล ประจำปี 2550 (The Best Bank in Thailand, in terms of Corporate Governance 2007) ในโครงการ The Asset Corporate Governance Rankings 2007 จาก The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในงานด้านการกำกับดูแลกิจการของธนาคารพร้อมๆ กับการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง