ประกันภัย NZI ตอบแทนสังคม มอบสิ่งของช่วยคนพิการ


06-07-2007 00:00:00

นางสาวบงกช เลาหวิโรจน์ ผู้จัดการฝ่ายสินไหมทดแทน NZI ในเครือบริษัท ไอเอจี ประกันภัย จำกัด ร่วมกับพนักงานบริษัทฯ และชมรมพระอาทิตย์ เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเงินและสิ่งของให้แก่ นางสาวนวลศรี เพ็ชรนวล ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา