ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วม ม.เชียงใหม่เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน Financial Street@CMU ภาคเหนือที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน และศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่งที่ 4 ในภูมิภาค เน้นการเข้าถึงผู้สนใจลงทุนในภูมิภาค สถาบันการศึกษาผ่านพันธมิตร ในการเผยแพร่ความรู้ ที่สนใจลงทุนผ่านตลาดทุน เพื่อช่วยเพิ่มจำนวนผู้ลงทุนคุณภาพในตลาดทุน

นายพันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในโอกาสเปิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน Financial Street@CMU ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันนี้ (2 ก.ค. 2550) ว่า เป็นความร่วมมือต่อเนื่องตามโครงการ University Networking ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน Financial Street@CMU ที่ภาคเหนือ เพื่อให้เป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน ที่มุ่งเน้นให้เกิดการศึกษาผ่านการปฏิบัติและการจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา โดยนอกจากความรู้ของหนังสือ และระบบข้อมูลออนไลน์แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้สนใจมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดอบรมการจำลองซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และ ตราสารอนุพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการส่งคำสั่งซื้อขาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษา และการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมการเงินและการลงทุนตามความต้องการของผู้ใช้” นายพันธ์ศักดิ์กล่าว

ศูนย์การเรียนรู้ทางการเงินแห่งนี้ เป็นศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ง่ายต่อการใช้งาน มีบริการ ข้อมูลในรูปแบบออนไลน์เชื่อมโยงกับระบบข้อมูล SET Smart Enterprise ของตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงนับเป็น แหล่งข้อมูลที่สำคัญสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เข้ามาศึกษาค้นคว้า เพื่อการเรียนรู้ด้านการลงทุนด้วย ตนเอง ผ่านการนำเสนอในบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาที่สามารถสอดแทรกแนวคิด และประสบการณ์จริงให้ กับผู้ใช้บริการ และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นการเผยแพร่การเรียนรู้ด้านการเงินและการลงทุนเชิงบูรณาการ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริงและการทำงานในอนาคต” นายพันธ์ศักดิ์กล่าว

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศตามโครงการ University Networking จัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ศูนย์การเรียนรู้ทางการเงิน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงินและการลงทุนสู่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบวิชาชีพในสถาบันการเงิน ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อสนับสนุนนโยบายการขยายฐาน ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มหาวิทยาลัยไปแล้วจำนวน 4 แห่ง ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และล่าสุดที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งได้สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์Financial Lab จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2551