ศิริราชรับ 2 รางวัลระดับภูมิภาค “Asian Hospital Management Awards 2007”

โรงพยาบาลศิริราชคว้า 2 รางวัล “Asian Hospital Management Awards 2007” จากคณะผู้จัดงานสัมมนาผู้บริหารโรงพยาบาลภูมิภาคเอเชียครั้งที่ 6 ประจำปี 2550 (Hospital Management Conference 2007) หรือ HMA ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศประเภทการบริการลูกค้าสำหรับศูนย์ตรวจรักษาโรคหัวใจพิเศษ “The Heart by Siriraj” และรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาบุคลากรจาก “โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โรงพยาบาลและสถาบันที่ให้บริการเกี่ยวกับสุขภาพทั่วเอเชียซึ่งมีผลงานโดดเด่นใน 7 ด้านได้แก่ บริการสังคม บริการลูกค้า การพัฒนาบุคคลากร บริการภายในองค์กรการตลาด-ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขาย ความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการบริการ และการพัฒนาการบริการเฉพาะด้าน โดยมีการมอบรางวัลหลังจากสิ้นสุดการสัมมนาระดับภูมิภาคซึงในปีนี้มีผู้บริหารโรงพยาบาลและผู้ประกอบการธุรกิจบริการด้านสุขภาพกว่า 600 คนจาก 31 ประเทศทั่วเอเชียร่วมระดมสมอง ที่โรงแรมดุสิต รีสอร์ท พัทยา

จากภาพ : ซ้าย นายแพทย์อัครินทร์ นิมมานนิตย์ ผู้จัดการโครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานมูลนิธิรางวัลอานันทมหิดลและคณบดีคณะแพทศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และนายแพทย์วีรชาติ เพชรพิสิฐ ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ The Heart by Siriraj ถ่ายภาพกับ 2 รางวัลเกียรติยศ “Asian Hospital Management Awards 2007”