มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แถลงปิด“โครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพสำหรับ SMEs

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดงานแถลงปิด“โครงการสร้างที่ปรึกษามืออาชีพสำหรับ SMEs” เพื่อเพิ่มศักยภาพของที่ปรึกษาทั้งทางด้าน CNC , PLC และ TPM ที่ตอบสนองการพัฒนาของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังขยายตัว พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมอบรม ไปเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2550 ณ โรงแรมแม่น้ำ โดยมี รศ.ดร. เอก ไชยสวัสดิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และคุณกิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (BDS) ตัวแทนเจ้าภาพทั้ง 2 ฝ่าย ร่วมเป็นประธาน