กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ แห่งแบงก์ไทยพาณิชย์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักการเงินแห่งปี 2550

วารสารการเงินธนาคาร ประกาศผลการตัดสินรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี ประจำปี 2550 ( Financier of the Year 2007) รางวัลที่มอบให้กับผู้บริหารในตลาดเงิน ตลาดทุนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และมีผลงานโดดเด่น ซึ่ง ในปีนี้ คณะกรรมการตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี” ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลเกียรติยศ “นักการเงินแห่งปี” ประจำปี 2550 ให้กับ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทั้ง 4 ข้อ คือ

1. เป็นนักการเงินและผู้นำองค์กรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลผลักดันให้ธนาคารไทยพาณิชย์บรรลุเป้าหมายในการเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการครบวงจร หรือ The Premier Universal Bank ทั้งตลาดลูกค้าบุคคล ตลาดลูกค้ารายกลาง และตลาดลูกค้ารายใหญ่ ด้วยความพร้อมของกลุ่มบริษัทในเครือทั้ง 7 บริษัทที่ผนึกกำลังกันอย่างเป็นเอกภาพ ท่ามกลางการแข่งขันที่เริ่มทวีความรุนแรงและท้าทาย

2. เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ คำนึงถึงความสำเร็จขององค์กร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง พร้อมทุ่มเทศักยภาพของตัวเองที่มีอยู่ให้กับงานของธนาคารเพื่อนำพาให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

3. เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์ก้าวขึ้นสู่การเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของระบบธนาคาร ด้วยสินทรัพย์ที่มากกกว่า 1 ล้านล้านบาท และผลกำไรที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันยังมุ่งมั่นพัฒนาการทำธุรกิจและการบริการของธนาคารเพื่อให้ความถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริง โดยยกระดับการให้บริการของสาขาเทียบเท่ากับมาตรฐานโลก นับเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ (Benchmark) ให้กับระบบธนาคารพาณิชย์

4. เป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility / CSR) โดยผลักดันให้ธนาคารจัดสรรเงินกำไร 1% ของทุกปี มาดำเนินการโครงการด้าน CSR ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เพื่อสร้างรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติ

กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ เข้ามาในแวดวงธนาคาร เริ่มจากการเป็นกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เมื่อปี 2545 ต่อมาปี 2546 เข้ามาเป็นผู้บริหาร ในตำแหน่งกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ก็ได้เลื่อนเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ที่ครบวาระ

5 ปีในธุรกิจธนาคาร กรรณิกา ได้นำความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประสบความสำเร็จ มาปฏิวัติการทำธุรกิจธนาคารพาณิชย์ โดยเปิดฉากในเรื่องของ Branding ที่กรรณิกา พยายามตอกย้ำให้ลูกค้าจดจำธนาคารด้วย “สีม่วง” ที่บุกเข้าไปยึดพื้นที่ต่างๆก่อนธนาคารอื่น และรุกเข้าไปในพื้นที่ของธนาคารคู่แข่ง เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นร่มสีม่วงสดใสของไทยพาณิชย์จะกระจายไปในพื้นที่ต่างๆ แม้กระทั่งเข้าไปในพื้นที่ของธนาคารคู่แข่ง และเมื่อธนาคารมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการพร้อม ก็เริ่มเปิดศึกการบุกตลาดด้วยการลด แลก แจก แถม แบบที่ไม่เคยมีธนาคารพาณิชย์ใดทำมาก่อน

กรรณิกา ได้เข้ามาผลักดันโครงการปรับปรุงธนาคาร หรือ Change Program ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นกระบวนสำคัญที่ทำให้ธนาคารไทยพาณิชย์เกิดการเปลี่ยนแปลง กว่า 50 โครงการ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายหลัก เป็นธนาคารที่ทุกคนเลือก หรือ The Bank of Choice ที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้นและพนักงาน ภายใต้ระบบการกำกับดูแล ตรวจสอบที่โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และกระบวนการปรับปรุงธนาคารประสบความสำเร็จนั้น เห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของธนาคารในทุกด้าน ตั้งแต่ พนักงาน การบริการ สาขา ภาพลักษณ์ ที่สะท้อนออกมากับผลประกอบการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

ระหว่างที่กรรณิกา นั่งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังมุ่งมั่นดำเนินนโยบายและกลยุทธ์เพื่อผลักดันให้ธนาคารไปสู่เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการเป็นธนาคารชั้นนำที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร หรือ The Premier Universal Bank ด้วยความพร้อมของกลุ่มบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง 7 บริษัทที่ผนึกกำลังอย่างเป็นเอกภาพ โดยเฉพาะในเรื่องของพนักงาน การบริการและจำนวนสาขาและตู้เอทีเอ็มที่มากที่สุดในระบบธนาคาร มองไปทางไหนก็หาสาขาหรือตู้เอทีเอ็มที่จะใช้บริการได้ทันทีจึงโดนใจของลูกค้า

จากปากต่อปากของลูกค้า ก็มาถึงการเปิดบัญชีกับธนาคารไทยพาณิชย์ และกลายเป็นลูกค้าที่ Royalty ตั้งแต่นั้นมา ขณะที่ลูกค้าดั้งเดิมของไทยพาณิชย์เองก็ได้รับบริการที่ดีขึ้นและในที่สุดก็เป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของธนาคารมากกว่า 1 ผลิตภัณฑ์

ความโดดเด่นของ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ ในการบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของธนาคารไทยพาณิชย์ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะความสำเร็จของธุรกิจลูกค้าบุคคล ทำให้ชื่อเสียงของ กรรณิกา เป็นที่กล่าวขานจากผู้คนทั้งในและนอกวงการธนาคารมากขึ้น ที่สำคัญคือต่างให้การยอมรับในฝีมือที่สามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบงก์ใบโพธิ์ให้เป็นหนึ่งในใจลูกค้าอย่างแท้จริง

ขณะเดียวกัน กรรณิกา ยังสนใจและให้ความสำคัญในเรื่องของการคืนกำไรให้สังคมอย่างจริงจัง โดยผลักดันให้ธนาคารกำหนดเป็นนโยบายที่จะจัดสรรเงินจำนวน 1 % ของกำไร มาดำเนินการทางด้าน Corporate Social Responsibility หรือ CSR ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ที่เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งกรรณิกามีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางนโยบายในการดำเนินงานกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสังคมด้านต่างๆ ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร ให้สมดังวิสัยทัศน์ของธนาคารคือ “การเป็นธนาคารที่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน และสังคมเลือก”

คณะกรรมการตัดสินรางวัล “นักการเงินแห่งปี” จึงลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์มอบรางวัลเกียรติยศ นักการเงินแห่งปี ประจำปี 2550 ให้กับ กรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ด้วยคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 4 ข้อตามหลักเกณฑ์ “นักการเงินแห่งปี” โดยวารสารการเงินธนาคารฉบับนักการเงินแห่งปีจะเผยแพร่ในฉบับเดือนธันวาคม 2550 ซึ่งกำลังวางแผงในขณะนี้