ไทยพาณิชย์ได้รับประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี (Board of the Year Awards)

ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2549/50 หรือ Board of the Year Awards 2006/07 รวม 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลเกียรติคุณพิเศษสำหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีต่อเนื่อง (Board with consistant Best Praetices) * และ รางวัลคณะกรรมการแห่งปี-ดีเด่น (Board of The Year for Distinctive Practices) โดยมี ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย กรรมการและประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการธนาคาร รับมอบรางวัลจาก ฯ พณ ฯ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและมาตรฐานในการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการธนาคารที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

โครงการประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ