ตลาดหลักทรัพย์กับการพัฒนานวัตกรรมการลงทุน

นายปกรณ์ มาลากุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ตลาดหลักทรัพย์กับการพัฒนานวัตกรรมการลงทุนใหม่เพื่อนักลงทุนไทย” ในงานเสวนา “Alternative Investments เจาะนวัตกรรมการลงทุนโลกการเงินเสรี” ที่ร่วมจัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ โครงการ Master of Science in Finance จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิตยสาร Stock Focus โดยเห็นว่า นวัตกรรมมีความสำคัญต่อระบบตลาดทุนมาก เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและเพิ่มทางเลือกให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมของการนำเสนอสินค้าใหม่ รวมทั้งจัดลำดับการออกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนด้วย