สัมมนา " เศรษฐกิจและตลาดหุ้น หลังสถานการณ์เลือกตั้ง "

วิเชฐ ตันติวานิช รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล. กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นหลังการเลือกตั้ง โดยมี สิริพร สงบธรรม กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ร่วมดำเนินรายการ ในสัมมนาหัวข้อพิเศษ งานวันตลาดนัดผู้ลงทุนไทย (Thai Investors’ Day) ครั้งแรกของปีนี้ โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย จะจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่ผู้ลงทุนนี้ เป็นประจำทุกเสาร์แรกของทุกเดือนต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2551