ม.หอการค้าไทย ฉลองครบรอบก่อตั้ง 45 ปี จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยฉลองครบรอบก่อตั้งมหาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติ “UTCC Academic Weeks : UTCC ONWARD” ผสานความร่วมมือนักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับนักวิชาการระดับแนวหน้าจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมทางวิชาการสำหรับบุคคลทั่วไปฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2551

รองศาตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีรากฐานมาจากการเรียนการสอนด้านการค้าและเศรษฐกิจ และได้พัฒนาทั้งด้านวิชาการ กิจกรรม และการวิจัย ผลิตบุคลากรและผลงานวิชาการที่มีคุณภาพสู่สังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในปี 2551 นี้ เป็นปีที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครบรอบก่อตั้ง 45 ปี ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจึงจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “UTCC Academic Weeks : UTCC ONWARD” ขึ้นมา ระหว่างวันที่ 7-29 มกราคม 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เปิดโอกาสให้นักวิชาการและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีเวทีในการแสดงผลงานและผลการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้แขนงต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป

ในงาน “UTCC Academic Weeks : UTCC ONWARD” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลายท่าน เช่น ในงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “สถานการณ์เศรษฐกิจไทยภายใต้ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนของการเมืองไทย” มีดร.ฐิติเทพ สิทธิยศ จากกระทรวงการคลัง ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร.นันทวุฒิ พิพัฒน์เสรีธรรม จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นผู้วิพากษ์” เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมียังมีอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เช่น กรมการค้าภายในและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สสวท.)และหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ และบีบีดีโอ มาร่วมวิพากษ์และร่วมอภิปรายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจอีกหลายท่าน
กิจกรรมภายในงาน “UTCC Academic Weeks : UTCC ONWARD” นอกจากจะมีสัมมนาวิชาการ ยังมีการแสดงผลงานทางวิชาการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น “ต้นทุนล้มละลายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” และ “โอกาสทางธุรกิจในประเทศเวียดนาม:กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจการค้าพิเศษลาบาว” เป็นต้น การแข่งขันตอบปัญหาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา การแข่งขันเขียนโปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ และการออกซุ้มจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เป็นต้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02 697 6781-3 หรือสามารถดาวน์โหลดกำหนดการงาน “UTCC Academic Weeks : UTCC ONWARD” ได้ที่เว็บไซต์ www.utcc.ac.th