ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ศศินทร์ฯ ทำโครงการ Market Microstructure Research

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับศศินทร์ฯ จัดทำโครงการ Market Microstructure Research หวังส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างตลาดทุนไทยในอนาคต

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังการลงนามความ
ร่วมมือในการจัดทำโครงการ Market Microstructure Research เพื่อตลาดทุนไทย กับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่า
“ความร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เกิด ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนข้อมูลการซื้อขายเชิงลึกให้แก่ทีมวิจัยของศศินทร์ โดยผลงานวิจัยที่ได้จากความร่วมมือนี้ จะนำไปสู่ ข้อเสนอแนะที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการนำไปกำหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนาและยกระดับประสิทธิภาพของ ตลาดทุนไทย เพื่อการทำหน้าที่เสาหลักที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทยต่อไป”

ศาสตราจารย์เติมศักดิ์ กฤษณามระ ผู้อำนวยการสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญของการนำผลงานวิจัยทางวิชาการไปใช้ประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทาง ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ของตลาดทุน ด้วยศักยภาพของคณาจารย์ของศศินทร์ ประกอบกับ ข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้การสนับสนุนทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลงานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างมีทิศทางและยั่งยืน”

ทั้งนี้ ในประเทศที่ตลาดทุนพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีการศึกษาด้าน Market Microstructure กันอย่างกว้างขวางและผลงานได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวในประเทศพัฒนาแล้วมีส่วนสำคัญในการวิเคราะห์ผลกระทบจากกฎระเบียบต่าง ๆ ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

โครงการ Market Microstructure Research เพื่อตลาดทุนไทย เป็นโครงการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนที่สนใจจะผลิตงานวิจัยด้าน Market Microstructure ที่มีทีมนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถ ในด้านนี้ และมีความพร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่จำเป็น โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะให้การสนับสนุนด้านข้อมูลการซื้อขายเชิงลึก ซึ่งมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

สำหรับสถาบันการศึกษาที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์ สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โทรศัพท์ 0 2229 2167 – 8