Wednesday, December 6, 2023
Home Tags Research

Tag: Research

จุฬาฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผย งานวิจัยใหม่ระบุวัคซีนเอชพีวี (HPV) คุ้มค่า ถึงเวลาแล้วหรือยัง

ทีมนักวิจัยจากภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เผยผลการศึกษาใหม่ว่า วัคซีนเอชพีวีมีประสิทธิภาพสูงในการลดการติดเชื้อจากไวรัสเอชพีวีและมะเร็งปากมดลูก มีคุณค่าและประโยชน์ในการนำวัคซีนเอชพีวีเข้าในโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศไทย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าสาขามะเร็งนรีเวชวิทยา ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาจารย์ ปิยลัมพร หะวานนท์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่าผลจากการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขซึ่งได้นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า...

นักวิจัยยางแนะรัฐช่วย SME ทางสว่างของเกษตรกรยางแบบยั่งยืน

รศ.ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม ภาควิชาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งทำงานวิจัยในอุตสาหกรรมยางมาต่อเนื่องกว่า 40 ปี กระทั่งได้รับรางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าของนักวิทยาศาสตร์ของไทยในการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าของยาง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ใช้ยางธรรมชาติเป็นวัตถุดิบนั้นมีจำนวนมาก บางงานวิจัยยังไม่เคยมีประเทศใดทำได้ แต่เสียดายที่งานวิจัยดีๆ เหล่านั้น ไม่สามารถนำความรู้และเทคโนโลยีลงสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง เพราะติดปัญหาด้านการลงทุน การตลาด ส่งผลทำให้ไม่มีการขยายการผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจากยางพาราภายในประเทศ...

ตลาดกวดวิชายังคงเติบโต : จับตา ทางเลือกกว้างขึ้นของนักเรียน และสินค้าติวเข้ามหาวิทยาลัย เป็นปัจจัยท้าทาย

ธุรกิจกวดวิชาครอบคลุมถึงการเรียนกวดวิชาทั้งในรูปแบบโรงเรียนกวดวิชา และติวเตอร์อิสระที่สอนแบบตัวต่อตัวหรือสอนเป็นกลุ่ม โดยค่านิยมการเรียนเสริมความรู้ในบางรายวิชาของนักเรียนไทยทั้งในกลุ่มที่เรียนอ่อนและเรียนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจกวดวิชาเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีมูลค่าตลาดอยู่ในระดับสูง ดังจะเห็นได้จากการขยายสาขาของโรงเรียนกวดวิชาในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการธุรกิจกวดวิชาก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องปรับกลยุทธ์การประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบัน โรงเรียนกวดวิชาเน้นรวมตัวเป็นคลัสเตอร์ ขยายสาขา ปรับหลักสูตร และใช้เทคโนโลยี นักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเรียนกวดวิชา ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งมีความต้องการเรียนกวดวิชาเสริมสร้างความรู้เพื่อใช้ในการสอบวัดผลการเรียนในโรงเรียนและสอบแข่งขันเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการเรียนกวดวิชามีอยู่จำนวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ระบุว่า ปี 2555 มีจำนวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในกลุ่มโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชนรวม 1,412,570...

แมคแคน ทรูธ เซ็นทรัล เปิดมุมมองหลากมิติคุณแม่ยุคดิจิตอล (The Truth About Moms)

จากการศึกษาวิจัยทั่วโลกพบว่ากว่าร้อยละ 50 ของหญิงที่แต่งงานและมีบุตรแล้ว กล่าวว่า “เสียแหวนหมั้น ยังดีกว่าเสียเทคโนโลยีประจำตัว”  การศึกษาวิจัยอย่างเข้มข้นทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพครั้งล่าสุดโดย         แมคแคน ทรูธ เซ็นทรัล ในหัวข้อ “เปิดมุมมองหลากมิติคุณแม่ยุคดิจิตอล (The Truth About Moms)” ระบุ    โลกกำลังเข้าสู่ยุคของ “เศรษฐกิจยุคคุณแม่”...

ใครกันแน่ลูกค้าประกันชีวิต “ผู้สูงวัย”

มาถึงวันนี้ ชัดเจนแล้วว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สังเกตได้ง่ายๆ จากการที่มีสินค้าหรือบริการเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ สถานพยาบาลที่ดูแลคนชรา และไม่เว้นแม้แต่ประกันชีวิตที่เจาะจงเฉพาะกลุ่ม ส.ว. (สูงวัย) กลุ่มอายุ 50-75 ปี  ภาพรวมในปัจจุบัน บริษัทประกันชีวิตส่วนใหญ่จะเน้นทำการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงวัยเหล่านี้โดยตรง ด้วยจุดขายเช่น ไม่ต้องตรวจสุขภาพหรือตอบปัญหาสุขภาพ และค่าเบี้ยประกันต่ำโดยเริ่มต้นเพียงวันละประมาณ 5-7 บาท อย่างที่เห็นได้จากสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม คงปฏิเสธไม่ได้ว่ามี “หลายๆ...

อาชีพและงานในฝันคนไทย

ทุกคนล้วนมีความฝัน และการแสวงหางานในฝันก็เป็นหนึ่งในฝันที่ทุกคนต้องการให้เป็นจริง อเด็คโก้ (Adecco) ประเทศไทย ทำการสำรวจความคิดเห็นของคนทำงานในประเทศไทย เกี่ยวกับลักษณะบริษัทในฝัน ที่สามารถทำให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพสูงและทำงานอย่างมีความสุข จากผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 2,209คน  มีข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้  cellpadding="2" cellspacing="2"> style="font-weight: bold;">ใครเป็นใครกับงานในฝัน style="vertical-align: top; font-weight: bold; text-align: center;">58%   เพศหญิง42% ...

งานวิจัยระบุว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ

งานวิจัยระบุว่าธุรกิจโทรคมนาคมมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ศาสตราจารย์ลีโอนาร์ด เวฟเวอร์แมนจากมหาวิทยาลัยธุรกิจแห่งลอนดอนชี้ให้เห็นความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างธุรกิจโทรคมนาคมกับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต งานวิจัยของเวฟเวอร์แมนและนักวิชาการท่านอื่นพบความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจโทรคมนาคม กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ กล่าวคือเมื่ออัตราการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เศรษฐกิจของประเทศนั้นจะเติบโตขึ้นร้อยละ 0.6 การศึกษาของเขาพบว่า กิจการโทรคมนาคมมีผลทำให้เศรษฐกิจในประเทศที่เป็นตลาดเกิดใหม่ขยายตัวเร็วกว่าตลาดที่พัฒนาแล้วถึง 2 เท่า งานวิจัยของคุณจะเกี่ยวกับผลของระบบการสื่อสารทางเสียงเป็นส่วนใหญ่ แล้วผลงานวิจัยจะใช้ได้กับเทคโนโลยีบรอดแบนด์ด้วยหรือไม่ “การสื่อสารแบบไร้สาย” แท้จริงแล้วหมายถึงการสื่อสารทุกชนิดในประเทศที่แทบจะไม่มีการสื่อสารด้วยสาย บริการด้านเสียงขั้นพื้นฐานจะมีหน้าที่อยู่หลายประการ บางประการเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคม ซึ่งก็คือการสื่อสารภายในครอบครัว ที่มีความสำคัญมาก และหน้าทีบางประการเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ...

TMC จัดสัมมนาฟรี!!! “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี”

ในโลกปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ความอยู่รอดของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน และเนื่องจากประเทศไทยกำลังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงาน ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานมาสู่การใช้ความรู้ ซึ่งมีรากฐานมาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รัฐจึงมีมาตรการจูงใจทางด้านการเงิน เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center: TMC) สวทช....

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ ศศินทร์ฯ ทำโครงการ Market Microstructure Research

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับศศินทร์ฯ จัดทำโครงการ Market Microstructure Research หวังส่งเสริมให้มีการวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดทุนไทยเพิ่มมากขึ้น เพื่อพัฒนาโครงสร้างตลาดทุนไทยในอนาคต นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ...

ผู้บริโภคชาวไทยหวั่นปัญหาเศรษฐกิจ เน้นออมมากกว่าใช้จ่าย

ผลการสำรวจออนไลน์ของผู้บริโภคจาก 48 ประเทศชิ้นล่าสุดจากนีลเส็น ผู้นำด้านการวิจัยทางการตลาดและข้อมูลชั้นนำของโลก พบว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยยังคงอยู่ที่ระดับเดิมจากการสำรวจ เมื่อเทียบจากผลสำรวจในรอบหกเดือนที่ผ่านมา พบผู้บริโภคชาวไทยมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ กว่าครึ่งยังคงรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับโอกาสในด้านการงาน และเกือบครึ่งวิตกกับสถานะทางการเงินของตนเองในปีหน้า ส่งผลให้ชาวไทยส่วนใหญ่ต้องการออมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิต จากผลการสำรวจของนีลเส็นพบว่าค่าเฉลี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั่วโลกยังคงตกลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงจากระดับ 99 จากการสำรวจในรอบเดือนพฤศจิกายนในปี 2549 มาที่ระดับ 97 ในรอบการสำรวจในเดือนพฤษภาคมปี 2550 และลดลงอีกครั้งที่ระดับ 94 ในการสำรวจครั้งล่าสุดในรอบเดือนพฤศจิกายนในปี 2550 ที่ผ่านมา...