TMC จัดสัมมนาฟรี!!! “สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี”

ในโลกปัจจุบันที่มีสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเพิ่มสูงขึ้น ความอยู่รอดของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่ยั่งยืน และเนื่องจากประเทศไทยกำลังสูญเสียความได้เปรียบในการแข่งขันด้านต้นทุนแรงงาน ซึ่งปัจจุบันได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องปรับโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมจากการใช้แรงงานมาสู่การใช้ความรู้ ซึ่งมีรากฐานมาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รัฐจึงมีมาตรการจูงใจทางด้านการเงิน เพิ่มการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท และห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าจ้างเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการรับรองโครงการวิจัยและพัฒนา ภายใต้ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center: TMC) สวทช. จึงได้จัดงานสัมมนาฟรีในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี” ในวันศุกร์ที่ 29 กุมภาพันธ์นี้ เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องทิพย์พิมาน ชั้น 1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการจะได้รับทราบถึงวิธีการยื่นขอรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณสุธาทิพย์ / คุณพรพจน์ โทร. 02-564-7000 ต่อ 1328-1332 หรือ www.tmc.nstda.or.th/rdc หรือส่งอีเมล์ที่ rdc@tmc.nstda.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด