ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดทำดัชนีชุด FTSE SET ยกระดับมาตรฐานดัชนีไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเผยแพร่ดัชนีชุด FSTE SET ภายในครึ่งแรกของปี 2551 มุ่งเพิ่มดัชนีอ้างอิงที่มีการคำนวณตามมาตรฐานสากล ส่งเสริมการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ และเพิ่มความหลากหลายของสินค้าในตลาดทุนไทย

ดร. สันติ กีระนันทน์ ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลงานฝ่ายธุรกิจข้อมูล สายงานวิจัยและข้อมูลสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ความคืบหน้าในการจัดทำดัชนีชุด FTSE SET ที่ได้จัดทำร่วมกับบริษัทฟุตซี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดในเครือฟุ้ตซี่ (FTSE Group) ว่าจะสามารถเปิดตัวและเผยแพร่ดัชนีชุด FTSE SET ในเฟสแรก (Phase 1) ได้ภายในช่วงครึ่งแรกของ ปี 2551

“การพัฒนาดัชนีชุด FTSE SET จะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีดัชนีอ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ ทำให้สินค้าในตลาดทุนไทยมีความหลากหลาย และน่าสนใจมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การออก ETF (Exchange Traded Funds) สินค้าอนุพันธ์ (Derivative Products) รวมถึง กองทุนต่าง ๆ ก็สามารถออกสินค้าเพื่ออ้างอิงดัชนีนี้ได้ นอกจากนี้ การมีสินค้าที่อ้างอิงดัชนีที่คำนวณจากกลุ่มหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนนั้นด้วย

ขณะนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำลังอยู่ในช่วงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงานเตรียมการในส่วนระบบแสดง ข้อมูล การให้ความรู้ รวมถึง การทำตลาด เพื่อให้เกิดการรับรู้ และให้ผู้ลงทุนเห็นประโยชน์ของดัชนีชุดใหม่ รวมถึง แนวทางการใช้ประโยชน์จากดัชนีเพื่อบริหารพอร์ตลงทุน” ดร.สันติกล่าว

กลุ่มดัชนีชุด FTSE SET ประกอบด้วยดัชนี 6 ดัชนี เป็นดัชนีเพื่อใช้อ้างอิงในการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ (Tradable Index) จำนวน 1 ตัว คือ ดัชนี FTSE SET Large Cap และดัชนีเพื่อใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน (Benchmark Index) จำนวน 5 ตัว คือ ดัชนี FTSE SET Mid Cap ดัชนี FTSE SET Small Cap ดัชนี FTSE SET All Shares ดัชนี FTSE SET Mid / Small Cap และดัชนี FTSE SET Fledging

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่นำมาคำนวณดัชนีชุด FTSE SET มีการแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมตามหลักเกณฑ์ของ ICB (Industrial Classification Benchmark) โดยหลักทรัพย์เหล่านี้จะต้องผ่านเกณฑ์สภาพคล่อง (liquidity screening) และเกณฑ์การกระจายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย (free-float)

ผู้ช่วยผู้จัดการกล่าวต่อว่า “นอกจากเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ฟุ้ตซี่ยังได้ปรับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free-float adjusted) เพื่อให้ได้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายได้จริง (Investable Market Cap)”

นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯและฟุตซี่ จะร่วมกันจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง ประกอบด้วยผู้แทนจากตลาด หลักทรัพย์ฯ ฟุตซี่ และผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงตลาดทุน เพื่อทำหน้าที่ดูแลความเหมาะสมและให้คำแนะนำในการปรับปรุงดัชนี เพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าวิธีการคำนวณดัชนีชุด FTSE SET มีหลักเกณฑ์ที่ถูกต้อง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ดีในทางปฏิบัติ โดยคณะกรรมการจะมีการปรับเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ใช้ในการคำนวณดัชนีปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ ในวันที่ 24 ม.ค. 2551 ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ และฟุ้ตซี่ ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง “Developing Asset Allocation Strategies Using Indices” ณ โรงแรมคอนราด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน และ ผู้ลงทุนสถาบันต่างๆ ในไทย ในเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างและแนวโน้มการใช้ดัชนีบริหารจัดการสินทรัพย์ โดยมีวิทยากรจากสถาบันต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญ เช่น Sterling Finance, Watson Wyatt, Barclays Global Investors และกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้ลงทุนสถาบันรายใหญ่ของไทย

ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดัชนีต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.set.or.th หัวข้อ “สินค้าและบริการ”