ตลท. ร่วมส่งเสริมความรู้ตลาดทุนกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

พันธ์ศักดิ์ เวชอนุรักษ์ ประธานระบบการศึกษาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์ ผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการส่งเสริมการเรียน e-Learning เพื่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา เพื่อจัดตั้งระบบอีเลิร์นนิ่งบนเซิร์ฟเวอร์ของสมาคมฯ อาทิ หลักสูตรเงินทองต้องใส่ใจ การลงทุนในหุ้น การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในกองทุนรวม และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอนุพันธ์ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกของสมาคมฯ รวมถึงประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลและการลงทุนมากขึ้น