OpenCARE เครือข่ายเตือนภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อรับมือกับภัยพิบัติพร้อมเปิดให้บริการ

เปิดตัวเว็บไซต์ http://www.opencare.org/ เครือข่ายเตือนภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อให้เป็นเครื่องมือสำหรับความช่วยเหลือด้านภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครและหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้เป็นเครือข่ายเตือนภัยและประสานงานช่วยเหลือในระดับโลกโดยไม่แสวงหาผลกำไร โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนทุนการพัฒนาและวิจัยจาก NECTEC ที่มุ่งหวังจะพัฒนาให้ทำงานเพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วโลกในเร็ววันนี้

จากงานเปิดตัวโครงการ OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in
Response to Emergencies)
เครือข่ายเตือนภัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2550 ที่ผ่านมา ในขณะนี้มีความคืบหน้าในโครงการโดยเปิดตัวเว็บไซต์ http://www.opencare.org/ เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และกระจายข่าวสารความเคลื่อนไหวของโครงการในวงกว้างและให้เกิดการประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

โดยภายในเว็บไซต์ยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ หรือประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยต้องการกลุ่มผู้ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในกลุ่มต่างๆ เช่น

– ผู้มีความรู้ด้านการสื่อสารทางวิทยุสื่อสารทั้งภาคเอกชนและหน่วยราชการ
– ผู้ที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นทั้งขั้นต้นขั้นกลางหรือขั้นสูง
– ผู้ที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติต่างๆ
– ผู้ความรู้ในการพัฒนาโปรแกรม
– ผู้ที่มีความสามารถด้านงานออกแบบกราฟฟิค
– ผู้ที่มีความสามารถด้านการเขียนข่าว หรือรายงานข่าวต่างๆ
– ผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอื่นๆ
– ผู้ที่มีความรู้ด้านการจัดการงานมูลนิธิและองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
โดยจะมีการรวบรวมอาสาสมัครดังกล่าวเพื่อทำงานร่วมกันในการพัฒนาโครงการ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการ OpenCARE เป็นการทำงานแบบไม่แสวงหาผลกำไรและมีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นจากเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 อันเป็นผลให้เกิดการเสียชีวิตกว่าสองแสนคนในพื้นที่ 13ประเทศแถบมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันในภาคใต้ของประเทศไทย ความสูญเสียนี้เกิดขึ้นจากที่ขาดการแจ้งเตือนล่วงหน้า ขาดการประสานงานและการสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆที่เหมาะสมจึงเป็นที่มาของความคิดและเป้าหมายให้ OpenCARE เป็นโครงข่ายอิเล็คทรอนิคส์เพื่อการเตือนภัยและรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลประสานงานเพื่อจัดการกับภัยพิบัติโดยหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศและระดับประชาชนโดยได้รับการสนับสนุนทุนการพัฒนาและวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เป็นเครือข่ายเพื่อจัดการกับภัยพิบัติแก่ประชาชนทั่วโลกในอนาคต