MONO GROUP จัดโครงการ “กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อผู้พิการทางสายตา”

คุณเบญจวรรณ รักวงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงานและฝ่ายสื่อสารองค์กร ตัวแทนผู้บริหาร และพนักงาน MONO GROUP (โมโน กรุ๊ป) มอบกระดาษใหม่ และกระดาษใช้แล้ว พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนภาษาเบรลล์ ให้กับคุณทิพยวรรณ บุรีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในโครงการ “กระดาษหน้าที่ 3 เพื่อผู้พิการทางสายตา” เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบแสงสว่างและความรักให้กับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมส่งท้ายเดือนแห่งความรัก