AGE เซ็นสัญญาซื้อถ่านหิน

บริษัท เอเชีย กรีนเอนเนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE หนึ่งในผู้นำด้านการนำเข้าและจัด จำหน่ายถ่านหินบิทูมินัสถ่านหินสะอาดให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โดยนายพนม ควรสถาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย กรีนเอนเนอจี จำกัด(มหาชน) (คนที่ 2 จากขวา) เซ็นสัญญาซื้อถ่านหิน 3 ล้านเมตริกตัน มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท จาก ซี.ไอ.เอฟ.เทรดดิ้ง ประเทศอินโดนีเซีย โดยนายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (เอพีเอ็ม) (คนแรกจากขวา) ที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแสดงความยินดี