ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมการออมโครงการ “หาได้ ใช้เป็น”


07-05-2008 00:00:00

นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดเขียนเรื่องสั้นหัวข้อ “หาได้ ใช้เป็น” ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งปลูกฝังและส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุน แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวรรณกรรมเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ใช้ชื่อโครงการประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานถึง 560 ผลงานจากทั่วประเทศ และมีผลงานที่ชนะการประกวดถึง 48 เรื่อง

“ในปีนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดกิจกรรมประกวดเรื่องสั้น เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ เพื่อให้การปลูกฝังแนวคิดเรื่องการออมและการลงทุนได้ขยายไปถึงประชาชนทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งสอดรับกับกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการสร้างวัฒนธรรมการออมและการลงทุนให้แพร่หลาย อันจะนำไปสู่การสร้างผู้ลงทุนคุณภาพในระยะยาว” นางภัทรียากล่าว

ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานคณะทำงานโครงการฯ กล่าวว่า “การจัดประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” นี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดนักเขียนและเกิดการสร้างสรรค์งานวรรณกรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง ยังทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพมาจัดทำเป็นหนังสือที่สอดแทรกแนวคิดเรื่องการวางแผนทางการเงิน โดยมีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐาน อันจะนำมาซึ่งการมีสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสุขภาพทางการเงินที่ดี เพื่อความสมดุลและมั่นคงอย่างยั่งยืน”

คุณคำสิงห์ ศรีนอก (ลาว คำหอม) ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2535 ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” กล่าวว่า “หาได้ ใช้เป็น และอดออมเป็นหนทางหนึ่งที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อชีวิต หวังว่างานชิ้นนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่น พร้อมทั้งยังให้ความเห็นในการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบัน ว่าควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนในการใช้จ่าย และฝึกอดออม สำหรับเด็กๆ จะมีความหมายมากถ้ารู้ว่าการออมเป็นส่วนหนึ่งที่รำลึกอยู่เสมอว่าเราจะผ่านพ้นหรือเติบโตขึ้นสู่ชีวิตที่มีความสำเร็จได้คงต้องอาศัยการออมเป็นพื้นฐาน”

โครงการประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” ได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ ได้แก่ บมจ.อมรินทร์พริ้นติ้งฯ บมจ.เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป นานมีบุ๊คส์ และบมจ.มติชน โดยมีการแบ่งการประกวดผลงานออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับมัธยมต้น (ม.1-ม.3) 2) ระดับมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 3) ระดับอุดมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 4) ระดับครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ และ 5) ระดับประชาชนทั่วไป

สำหรับรางวัลของทุกระดับมีมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท นอกจากนี้สถาบันการศึกษาของผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่ประกาเกียรติคุณ และมุมความรู้ตลาดทุน (Mini SET Corner) ด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รวบรวมผลงานที่ชนะการประกวดเรื่องสั้น “หาได้ ใช้เป็น” ครั้งนี้มาจัดทำเป็นหนังสือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวัฒธรรมการออมและการลงทุน จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง “กำแพงเม็ดทราย” ซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดในระดับครู อาจารย์ ศึกษานิเทศก์ มัธยมปลาย ปวช. และระดับมัธยมต้น เล่ม 2 เรื่อง “แสงฉายแห่งสายลม” เป็นเรื่องสั้นที่ชนะการประกวดในระดับประชาชน และระดับอุดมศึกษาและปวส. ซึ่งจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่แนวคิดการออมและการบริหารเงินไปยังเยาวชนและประชาชนทั่วไปในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายชื่อผู้ชนะการประกวดเขียนเรื่องสั้น โครงการ “หาได้ ใช้เป็น” ของทุกระดับได้ที่ http://wanna-kam.set.or.th