เฟิร์ส ลอจิก นำ ไทยธนาคาร บุกบ้าน สปสช.

บริษัท เฟิร์ส ลอจิก จำกัด จูงมือ ธนาคาร ไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) เข้าชมระบบสารสนเทศอันทันสมัย ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมขอรับความรู้ด้านการเลือกนำระบบทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์มาพัฒนาส่วนงานต่างๆ รวมถึงการนำโซลูชั่นต่างๆ เข้ามาช่วยในการบริหารฮาร์ดแวร์ดังกล่าวให้ทำงานได้อย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยสปสช.ให้แนวคิด และคำแนะนำที่สามารถนำไปพัฒนาระบบเพื่อรองรับการทำงานกว่า 140 สาขาของไทยธนาคารได้เป็นอย่างดี รวมถึงเปิดเผยการทำงานด้านสารสนเทศของทุกส่วนงานในสปสช. ให้ไทยธนาคาร ทราบอย่างละเอียด สร้างความประทับใจแก่ทีมไทยธนาคารอย่างมาก ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ