กรมการขนส่งทางบกได้ผู้ชนะการประกวดแผนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนต้นแบบ

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศผลผู้ชนะการประกวดแผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนต้นแบบมอบรางวัลมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท เผยความสำเร็จของโครงการ และต่อยอดขยายผลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

เช้าวันนี้ (18 ก.ย.51) ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายรณยุทธ ตั้งรวมทรัพย์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ฝ่ายวิชาการ ประธานในพิธีมอบรางวัล ได้เปิดเผยถึงการจัดการประกวดแผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับรถรับ-ส่งนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายส่งแผนฯ เข้าร่วมประกวดรวมทั้งสิ้น 127 แผน คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินแผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมการขนส่งทางบกและสื่อมวลชน ได้ยึดหลักเกณฑ์การตัดสินแผนฯ โดยเน้นความปลอดภัยของนักเรียนและประสิทธิภาพของการบริหารจัดการแผนฯ ที่มีคุณภาพ เป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียนเป็นเกณฑ์สำคัญ โดยมีแผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัลรวม 12 รางวัล มีมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 630,000 บาท ดังนี้

ประเภทที่1 แผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนที่ดำเนินการแล้ว
ประเภทสถาบันการศึกษา

• โรงเรียนเอกชน ได้แก่ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก
• โรงเรียนรัฐบาล ได้แก่ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาศอุทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลเป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทบุคคล/นิติบุคคลผู้ดำเนินการรถรับ-ส่งนักเรียน (ผู้ประกอบการขนส่ง)
• รางวัลชนะเลิศ นายวราวุฒิ ศุภาสร(ชมรมรถตู้ในเครือโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่) กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายณรงค์ อยู่พ่วง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 บริษัท ไอดีไดร์ฟเวอร์ จำกัด จังหวัดขอนแก่น ได้รับรางวัลเป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทองค์กรส่วนท้องถิ่น/ชุมชน
• รางวัลชนะเลิศ ชมรมรถรับ-ส่งนักเรียน จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลเป็นเงิน 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เทศบาลศรีพนมมาศ จ.อุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลเป็นเงิน 70,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชมรมรถโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทที่ 2 แผนการจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนที่ยังมิได้เริ่มดำเนินการ (ทุกกลุ่มเป้าหมาย)
• รางวัลชนะเลิศ นายพูลสวัสดิ์ จันทร์ไท กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเป็นเงิน 50,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึก
• รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายประกอบ ตันมูล จังหวัดนครพนม ได้รับรางวัลเป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
• รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางรสริน สำอางค์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับรางวัลเป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

“แผนฯ ที่ชนะการประกวดดังกล่าวจะเป็นต้นแบบให้กรมการขนส่งทางบกนำไปขยายผลโดยรณรงค์ส่งเสริมให้โรงเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับรถรับ-ส่งนักเรียนทั่วประเทศนำไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนในปี 2552 เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการบริการเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป” นายรณยุทธฯ กล่าวในท้ายที่สุด