สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงาน Productivity Facilitator: Show Case

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator: Show Case) ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ร่วมรับฟังการถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการปรับปรุงองค์กรจากองค์กรต้นแบบดีเด่นในโครงการ Productivity Facilitator ปี 2551 พร้อมชมนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องเครื่องมือ เทคนิคการเพิ่มผลผลิตจาก 20 องค์กรที่เข้าร่วมโครงการ รวมทั้ง การบรรยาย หัวข้อ “Productivity Facilitator: นวัตกรรมการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร” โดย คุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และ หัวข้อ “การสร้างองค์กรแห่งความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดย คุณสราวุธ พันธุชงค์Information Technology Manager บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

สำหรับโครงการ “สร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร(Productivity Facilitator)” เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีสถาบัน เพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ให้แก่องค์กรใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เครื่องจักรกล โดยผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการอบรมความรู้เรื่องเครื่องมือเพื่อการเพิ่มผลผลิต วิธีการจัดการในการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร และจะเป็นแกนหลักที่จะขยายไปสู่บุคลากรอื่นๆ ทำให้เกิดวัฒนธรรมด้านคุณภาพ และประสิทธิภาพในองค์กร ซึ่งจะเป็นรากฐานการพัฒนาตนเองของภาคเอกชนที่แท้จริง

ในโอกาสนี้ สถาบันขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แนวทางการสร้างบุคลากรด้านการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร (Productivity Facilitator: Show Case) ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูม A-B โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2619-5500 ต่อ 405 (รุ่งอรุณ,อาทร)