NIDA เชิญร่วมเสวนา “ชี้ทางออกเศรษฐกิจ…ธุรกิจไทย ทำอย่างไรไม่ให้ติดลบ”

NIDA Business School ร่วมกับสถาบันวิจัยนครหลวงไทย จัดเสวนา “Crisis Watch Series 6: ชี้ทางออกเศรษฐกิจ…ธุรกิจไทย ทำอย่างไรไม่ให้ติดลบ” ร่วมค้นหาคำตอบและติดตามการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจและธุรกิจไทย โดยวิทยากรที่เจาะลึกตรงประเด็น ประกอบด้วย รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณบดี NIDA Business School คุณเก่งกล้า รักเผ่าพันธุ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสายงานการตลาดศูนย์ระดมทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคุณสุกิจ อุดมศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สถาบันวิจัยนครหลวงไทย พบกันวันพุธที่ 18 มีนาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย