เอแบคเปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมมือกับ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ University Networking เพื่อร่วมมือกันในการเผยแพร่ความรู้ด้านตลาดทุนในเชิงลึกในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญเป็น Capital Market Professionals สำหรับการเป็นผู้ลงทุนหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพให้กับอุตสาหกรรม พร้อมได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์และการจัดการการลงทุน Master of Science in Investment Analysis and Management (MSc.IAM) เพื่อการสร้างบุคลากรสู่อุตสาหกรรมตลาดทุนไทย ดำเนินการโดยบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทการเงินทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น HSBC, Bloomberg, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ACAP Plc.

ดร. กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า “ศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ และการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ ความรู้ทางด้านตลาดทุน ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ (เอแบค) จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความรู้ มีคุณธรรม และความสามารถในเชิงทักษะการทำงาน ที่เป็นมืออาชีพทัดเทียมในระดับสากล โดยนักศึกษาที่จบจากสาขาตลาดทุนเหล่านี้ จะเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมตลาดทุนไทย เพราะในปัจจุบันเรายังค่อนข้างขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดทุนอยู่มาก ยิ่งในขณะนี้มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ มากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้ ล้วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจต่างๆ ในตลาดการเงิน อย่างเช่น ธนาคาร ที่เน้นให้พนักงานต้องมีความรู้ ด้าน Financial Planning มากขึ้นหรือ บริษัทประกันภัย ที่เน้นความรู้ทางด้าน Wealth Management ดังนั้น การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเป็นการผนึกกำลังอันสำคัญ ในการสร้างบุคลากรให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้สามารถฝ่ากระแสการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกรากในยุคโลกาภิวัตน์นี้”

อาจารย์ จอห์น มาทัสโก ผู้อำนวยการหลักสูตร Investment Analysis and Managementและผู้ริเริ่มโครงการความร่วมมือหลักสูตรทางด้านการจัดการทางการเงินระหว่างมหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมากว่า 20 ปี กล่าวถึงหลักสูตร Investment Analysis and Management ว่าเนื้อหาของหลักสูตรนี้จะสอดคล้องกับหลักสูตรสำหรับสอบ CFA และจะเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ในเชิงลึก ให้นักศึกษาเตรียมรับมือต่อสภาวะการณ์ต่างๆ อย่างทันเหตุการณ์ ทั้งสามารถถ่ายทอดให้สังคมวงกว้างได้ตระหนักในความสำคัญของเครื่องมือทางการตลาดเงินและตลาดทุน

ทางด้าน อาจารย์ ปัญจมาพร เศรษฐ์จินดา ผู้ประสานงานหลักสูตร MSc.IAM กล่าวถึงรายละเอียดหลักสูตรว่า
โครงสร้างหลักสูตร

• เป็นหลักสูตรนานาชาติ 1 ปีครึ่ง ภาคพิเศษ

• วิชาพื้นฐานทั่วไป 3 วิชา 30 ชั่วโมง

• วิชาเอก 27 หน่วยกิต

• วิชาเลือก 9 หน่วยกิต ในสาขาวิชาการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล การจัดการสินทรัพย์ลงทุนสถาบัน และการบริหารความเสี่ยงการลงทุน

• การวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรือการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต (แผนไม่ทำวิทยานิพนธ์)

จุดเด่นของหลักสูตร
• เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตร Chartered Financial Analysts ระดับ 1 และ 2 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพทางการวิเคราะห์การเงินและการลงทุนที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานกว่า 60 ปี

• เปิดโอกาสให้บัณฑิตพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยเลือกจากสาขาการจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล การจัดการกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนสถาบัน การจัดการความเสี่ยงหรือการเงินองค์กร เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตเฉพาะทางต่อไป

• มุ่งเน้นความเข้าใจทางทฤษฎีและการนำไปประยุกต์ในสถานการณ์จริงโดยการสร้างสถานการณ์จำลอง และการถ่ายทอดประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุน

• เรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยใช้บริการ BLOOMBERG PROFESSIONAL(R) ซึ่งเป็นบริการจัดเสนอข้อมูลทางการเงินและการตลาดทั้งข้อมูลแบบเรียลไทม์ และข้อมูลเก่า ตลอดจนราคา การซื้อขาย ข่าวสาร และเครื่องมือการติดต่อสื่อสาร ในรูปผลิตภัณฑ์เบ็ดเสร็จชุดเดียว เพื่อให้บริการแก่บรรษัท องค์กรข่าว บุคลากรมืออาชีพด้านการเงินและกฎหมาย รวมทั้งบุคคลธรรมดาทั่วโลก

กลุ่มเป้าหมาย
บุคคลากรด้านตลาดทุน นักลงทุน บุคลลากรในสถาบันการเงิน นักวิเคราะห์ด้านการเงิน นักวิชาการและนักวิจัยด้านเศรษฐกิจ