กลุ่มมิตรผลร่วมกับภาคธุรกิจ TBCSD ฝ่าวิกฤติสิ่งแวดล้อม


06-05-2009 00:00:00

กลุ่มมิตรผล ผู้นำในอุตสาหกรรมน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่อง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน “ร้อยรัก ร้อยใจ 15 ปี TBCSD สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคเอกชนผนึกกำลังร่วมกันดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ กลุ่มมิตรผลได้ร่วมออกบูธให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้านธุรกิจน้ำตาล ธุรกิจไฟฟ้าชีวมวล ธุรกิจเอทานอล และธุรกิจ
ปาติเกิลบอร์ด เพื่อแสดงถึงศักยภาพในการจัดการทรัพยากรอ้อยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

จากภาพ : กลุ่มมิตรผล ร่วมออกบูธให้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในงาน “ร้อยรัก ร้อยใจ 15 ปี TBCSD สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคมไทย” ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของภาคเอกชนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจ ในงานนี้นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ในฐานะประธานคณะกรรมการนักธุรกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมไทย (กลาง)ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสมาชิกภาคธุรกิจ ซึ่งกลุ่มมิตรลผลโดยนายสุวัฒน์ กมลพนัส (ขวาสุด) กรรมการผู้จัดการ ธุรกิจไฟฟ้า และนางสาวชุรี นาคทิพวรรณ (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการด้านสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนมอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลแบรนด์มิตรผลหลากชนิด ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เป็นที่ระลึก ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา