โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ลงพื้นที่ป้องกันภัยการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009

ด้วยความตระหนักถึงการรณรงค์ส่งเสริมความรู้แก่เกษตรกรเพื่อป้องกันระวังภัยจากไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ และไข้หวัดนกที่ยังคงแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ ร่วมมือกับUSAID หรือองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันพร้อมทั้งองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการป้องกันระวังภัยโดยเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่เน้นหนักในการประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้หวัดนกและไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวใหม่ๆ และเตรียมการป้องกันระวังภัยได้อย่างทันท่วงที

โดยเมื่อเร็วๆนี้ องค์กรภาคีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ ผ่านโครงการ “แผ่นทองของแผ่นดิน” ประจำปี 2552 โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ จากนักวิชาการ พร้อมทั้งศึกษาแนวทางในการป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ตลอดจนการป้องกันระวังภัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 โดยกิจกรรมล่าสุดจัดขึ้นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นเกษตรกร นักศึกษาและนักวิชาการด้านการเกษตรเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยมีวิทยากรจากปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดมาร่วมให้ความรู้แก่ชุมชน

สำหรับโครงการ “แผ่นทองของแผ่นดิน” นี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยเป็นการจัดสัมมนาที่มุ่งเน้นให้ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเข้มแข็งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้บริการ *1677 ทางด่วนข้อมูลการเกษตร ซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น ยูเสด และสถาบันคีนัน รวมทั้งปศุสัตว์จังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดร่วมแรงร่วมใจกันจัดขึ้น โดยภายในปี 2552 องค์กรความร่วมมือนี้ มีกำหนดจะจัดสัมมนา “แผ่นทองของแผ่นดิน” ทั้งสิ้น 10 ครั้งในพื้นที่ต่างๆ ทุกภูมิภาค ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่*1677 ศูนย์บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค.

ค้นหาข่าวและภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มได้ที่ : ห้องข่าวดีแทค www.dtac.co.th/pressroom
________________________________________
สอบถามเพิ่มเติม
ลูกค้า: 1678 dtac Call Center
สื่อมวลชน: Media Relations Division – dtac
ทัศนีย์ 081-658-6560 สิริพร 081-612-9809 พิมพกานต์ 081-614-9828 สุชลี 081-710-9879 สงคราม 081-550-2563 พรนานา 081-623-9895