ไอบีเอ็มเปิดบริการใหม่ รองรับการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ

กรุงเทพฯ – 30 กรกฎาคม 2552 – ไอบีเอ็มประกาศจัดตั้งหน่วยงานใหม่ด้านบริการให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลและและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ภายใต้ชื่อหน่วยงาน “การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ” (IBM Business Analytics and Optimization Services) หรือบีเอโอ (BAO) ซึ่งจะใช้ความเชี่ยวชาญเชิงลึกในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ของไอบีเอ็ม รวมถึงความชำนาญในการทำวิจัย การคำนวณ และการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถดำเนินการตัดสินใจทางธุรกิจได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจถึงผลกระทบและผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกล่าวอีกด้วย

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารองค์กรธุรกิจที่เผยแพร่โดยสถาบันเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ (Institute for Business Value) ของไอบีเอ็ม พบว่า 1 ใน 2 ของผู้บริหารธุรกิจไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายในองค์กรที่จำเป็นสำหรับการทำงาน ปัจจุบันองค์กรต่างๆ ต้องเผชิญกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป แรงกดดันที่เพิ่มสูงขึ้น และส่วนต่างของรายได้และผลกำไรอาจลดลงอย่างมากหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารขององค์กรเหล่านี้จึงมองหาหนทางใหม่ๆ ที่จะช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจทำได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ผลการสำรวจดังกล่าวยังพบด้วยว่า 8 ใน 10 ของผู้บริหารองค์กรธุรกิจได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญโดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ

“ลูกค้าของเราเข้าใจว่าองค์กรของตนกำลังเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และนอกจากองค์กรจะต้องดำเนินธุรกิจอย่างรวดเร็วแล้วยังจำเป็นต้องเดินให้ถูกทิศทางอีกด้วย ด้วยเหตุนี้องค์กรจึงจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือที่มากกว่า ‘การรับรู้และตอบสนอง’ แบบเดิมๆ” ชายัม มามิดี หัวหน้าฝ่ายบริการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ ไอบีเอ็ม โกลบอล บิสิเนส เซอร์วิสเซส ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าว “ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่เกิดขึ้นทำให้ทราบว่าเรายังขาดกรอบโครงสร้างที่ครอบคลุมองค์กรและอุตสาหกรรมต่างๆ ในการตรวจสอบและคาดการณ์ธุรกิจ บริการบีเอโอของไอบีเอ็มจะช่วยเข้ามาสร้างกรอบดังกล่าว โดยอาศัยข้อมูลและเครื่องมือชี้วัดที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและผู้มีอำนาจในการตัดสินใจได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกอย่างครบถ้วน ด้วยเหตุนี้เราจึงจำเป็นต้องขจัดปัญหาเรื่องข้อมูลที่แยกกระจัดกระจาย และจำเป็นต้องเพิ่มความรวดเร็วในการตัดสินใจทางธุรกิจ ตลอดจนการทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของการตัดสินใจ และการคาดการณ์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น กล่าวโดยสรุปก็คือ เป็นการยกระดับความชาญฉลาดขององค์กรให้เพิ่มสูงขึ้น”

นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวกลุ่มบริการใหม่ภายใต้ไอบีเอ็ม โกลบอล บิสิเนส เซอร์วิสเซส นับตั้งแต่ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 หลังจากที่ไอบีเอ็มเข้าซื้อควบรวมกิจการของไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ คอนซัลติ้ง นอกจากนี้ บริการดังกล่าวยังใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการข้อมูลที่หลากหลายของไอบีเอ็ม รวมถึงเทคโนโลยีที่ได้รับจากการเข้าซื้อกิจการของค็อกนอส (Cognos) และไอล็อก (iLog) และความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลของแผนกศึกษาวิจัยตลาด

นอกเหนือจากที่ปรึกษากว่า 4,000 คนภายใต้หน่วยงานใหม่นี้แล้ว ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานวิจัยของไอบีเอ็ม (IBM Research) ซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการที่มีชื่อเสียงระดับโลก รวมถึงนักคณิตศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ขั้นสูงกว่า 200 คน นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังทำการลงทุนในงานวิจัยด้านบริการตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญาที่จะช่วยปรับปรุงบริการใหม่ๆ โดยทั้งหมดนี้เป็นไปตามกลยุทธ์ของไอบีเอ็มในการพัฒนาโลกให้ฉลาดยิ่งขึ้น (Smarter Planet) ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกทางด้านธุรกิจ

“ไอบีเอ็มมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่ก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากข้อมูล การคัดกรองข้อมูลเชิงลึก การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกระบวนการธุรกิจด้วยโมเดลต่างๆ และการปรับปรุงการตัดสินใจทางด้านธุรกิจ เพื่อรองรับความต้องการของตลาด โดยเราได้ดำเนินโครงการนำร่องมากมายที่นำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มบริการการวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ หรือ Business Analytics and Optimization” เมเรอร์ดิต อัควิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย ไอบีเอ็ม โกลบอล บิสิเนส เซอร์วิสเซส กล่าว

เมเรอร์ดิต อัควิน ซึ่งบริหารจัดการไอบีเอ็ม โกลบอล บิสิเนส เซอร์วิสเซส ในประเทศไทย จะเป็นผู้นำของทีมผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่ม โดยครอบคลุม 5 กลุ่มหลักของบริการ BAO ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์การวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ (BAO Strategy), ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการจัดการผลการดำเนินงาน (Business Intelligence and Performance Management), ระบบวิเคราะห์และเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูง (Advanced Analytics and Optimization), การบริหารจัดการข้อมูลขององค์กร (Enterprise Information Management) และการจัดการเนื้อหาภายในองค์กร (Enterprise Content Management)

โซลูชั่นบีเอโอของไอบีเอ็มสามารถรองรับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ในเมืองไทย เช่น ธุรกิจการเงิน โทรคมนาคม การผลิต และการจัดจำหน่าย โดยบีเอโอนำเสนอโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับธุรกิจการเงิน ในด้านความเสี่ยงและการกำกับควบคุม (Risk and Compliance), การจัดการการฉ้อโกงและการใช้งานในทางที่ผิด (Fraud and Abuse Management), การวิเคราะห์ตลาด (Marketing Analytics) เพื่อปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงและการบริหารข้อมูลลูกค้า ทั้งนี้ สถาบันการเงิน บริษัทประกัน และบริษัทโทรคมนาคมทั่วประเทศจะได้รับทราบข้อมูลเชิงลึกจากแหล่งข้อมูลเดียวกันภายใต้รูปแบบคลังข้อมูลที่รวมศูนย์ ทั้งยังสามารถขยายและรักษาฐานลูกค้าให้ดีขึ้นด้วยการบริหารข้อมูลลูกค้า รวมทั้งเพิ่มรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสภาพเศรษฐกิจที่ท้าทายเช่นในปัจจุบัน

ธุรกิจในเมืองไทยอีกด้านหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากบริการบีเอโอก็คือ การลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอย่างชาญฉลาด (Intelligent Cost Reductions – ICR) ซึ่งได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากอุตสาหกรรมการผลิตและการจัดจำหน่าย เนื่องจากมีแรงกดดันเพิ่มมากขึ้นในการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายและควบคุมการดำเนินงานภายในองค์กร ทั้งนี้ ICR เกี่ยวข้องกับการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในเชิงกลยุทธ์ในรูปแบบใหม่ และบริการบีเอโอจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถทำการตัดสินใจด้านต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกี่ยวเนื่องกับผลลัพธ์และข้อดีและข้อเสียที่จะตามมา ก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้าย

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดตัว IBM Business Analytics and Optimization Services โปรดดูชุดข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ได้ที่ www.ibm.com/press/analytics

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IBM Business Analytics and Optimization Services มีอยู่ที่ www.ibm.com/gbs/analytics