ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2552

(กรุงเทพฯ 30 กรกฎาคม 2552) – บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2552 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม โดย นายคาซึยะ ทาเคดะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) เข้ารับมอบรางวัลจาก นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ซึ่งรางวัลดังกล่าวได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2537 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการประกอบการในด้านต่างๆ อย่างมีศักยภาพ เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตของประเทศโดยรวม ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ ทั้งนี้ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ได้รับคำชื่นชมจากการประหยัดน้ำ 300,000 ลูกบาศก์เมตร และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง 1,800 ตันต่อปี

นายนคร ตั้งสุจริตกุล รองกรรมการผู้จัดการ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย กล่าวว่า “เราภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงานของทีมผู้บริหารและพนักงาน ในการจัดการและรักษาสิ่งแวดล้อมในบริษัทของเรา”

สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินผลโรงงานประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมนั้น โรงงานจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปล่อยพลังงานทุกประการ โดยจะพิจารณาการให้คะแนนจาก 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1) การดำเนินการและการมีส่วนร่วมของพนักงานในนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัท 2) สภาพแวดล้อมในการทำงานและแผนสำหรับกรณีฉุกเฉิน 3) การดำเนินกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อสังคม 4) การควบคุมมลภาวะและการจัดการสิ่งปฏิกูล และ 5) การป้องกันมลภาวะและการดำเนินกิจกรรม 3R ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle

การเข้าร่วมประเมินผลในรางวัลประเภทใดก็ตาม บริษัทจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้มีการดำเนินกิจกรรมในประเภทนั้นๆ อย่างจริงจัง และไม่เคยได้รับการร้องเรียนจากชุมชนในพื้นที่ตลอดช่วงระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้แต่ละบริษัทจะถูกจำกัดให้ลงแข่งขันเพื่อประเมินผลได้ปีละหนึ่งสาขารางวัล และหากได้รับรางวัลในสาขานั้นๆ แล้ว จะไม่สามารถร่วมแข่งขันซ้ำในสาขาเดิมได้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี

สำหรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น สามารถแบ่งออกเป็น 7 รางวัล ได้แก่ ประเภทการเพิ่มผลผลิต ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประเภทการบริหารงานคุณภาพ ประเภทการจัดการพลังงาน ประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม และประเภทการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งในปีนี้ มีโรงงานที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 28 แห่ง

ผลงานที่สะท้อนถึงรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ได้รับนั้น มาจากหลากหลายกิจกรรมสร้างสรรค์ เช่น ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกองค์กรมาโดยตลอดตั้งแต่ปี 2541 โดยหนึ่งในโครงการที่สำคัญคือกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงกิจกรรมปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติทับลานในปี 2549 ต่อมาในปี 2550 ได้เข้าร่วมโครงการ ‘The Billion Tree Campaign’ จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการศึกษา โดยบริจาคเงินที่ได้จากขยะรีไซเคิลของพนักงาน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี

ความตั้งใจที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมของ ฮิตาชิ จีเอสที ประเทศไทย ได้เป็นที่ยอมรับและถูกจารึกมาตั้งแต่ปี 2545 ดังที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานต่างๆ มากมาย เช่น รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2545 และ 2552 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2548 และ รางวัลอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ‘Thailand Energy Award’ จากกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2548 และ 2551