พิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 40” ครั้งยิ่งใหญ่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

มูลนิธิโครงการหลวง จัดงาน “โครงการหลวง 40” (Royal Project 40 @ CentralWorld) หนึ่งในโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งในปีนี้เป็นปีพิเศษที่โครงการหลวงได้ดำเนินงานมาครบ 40 ปี จึงได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จฯ แทนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเปิดงานโครงการหลวง 40 โดยมี คณะบุคคลเฝ้ารับเสด็จฯ ประกอบด้วย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง, คุณหญิงสุจิตรา (จิราธิวัฒน์) มงคลกิตติ, กอบชัย จิราธิวัฒน์, รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน “โครงการหลวง 40” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานที่สนับสนุนกิจกรรม และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการทุ่มดอกไม้ไฮเดรนเยีย, ร้านจำหน่ายผลผลิต และผลิตภัณฑ์โครงการหลวง ทรงเลือกผลผลิตจากโครงการหลวง อาทิ ผักสลัด, ข้าวโพดหวาน, ขนมปังฟักทอง เป็นต้น

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ อีกทั้งทรงพระดำเนินนำเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ ที่นำมาจำหน่าย อาทิ ตับบด, กระเป๋า โดยผู้ประกอบการร้านค้าภายโครงการและในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้ถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี อาทิ ร้านดอยคำ ถวายน้ำผลไม้และผลิตภัณฑ์แปรรูปตราดอยคำ เป็นต้น โดยตลอดสองข้างทางมีประชาชนเฝ้าฯ รับเสด็จฯ เป็นจำนวนมาก