กลุ่มทรู มอบทุนสนับสนุนการศึกษา 15 ล้านบาท

ภาพ : ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ที่ 5 จากซ้าย) ถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น นำโดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรูวิชั่นส์ (ที่5 จากขวา) นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ กรรมการผู้จัดการทรูออนไลน์ และหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ (ที่4จากขวา) และนายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข กรรมการผู้จัดการ คอนเวอร์เจนซ์ และกรรมการผู้จัดการ กลุ่มลูกค้าธุรกิจ กลุ่มบริษัททรู (ที่ 3 จากขวา) เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น มอบทุนสนับสนุนการศึกษารวมมูลค่า 15 ล้านบาทแก่โครงการ TIP (Technopreneurship and Innovation Management Program) เพื่อร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม (สหสาขาวิชา) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ให้การสนับสนุนโครงการ TIP ทั้งเงินทุนการศึกษา เงินสนับสนุนการก่อสร้าง และการออกแบบห้องเรียน รวมทั้งจัดสร้างระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนสมัยใหม่ของหลักสูตรซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี จุฬา ฯ เพื่อร่วมสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน ที่เอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ สร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการคิด การซักถาม และการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ นำไปสู่การศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งยังได้นำนวัตกรรม บริการของกลุ่มทรู อาทิ ทัชซิม ฝีมือคนไทย เข้าร่วมเสริมเป็นตัวอย่างนวัตกรรมให้นิสิตสามารถสัมผัสได้พร้อมๆ ไปกับการเรียนการสอนตามหลักสูตรอีกด้วย