ทรู รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ปี 2552

(26 สิงหาคม 2552) พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานรางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปี 2552 แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี นางเจิมจันทน์ รัตนกาญจน์ รองผู้อำนวยการด้านทรัพยากรบุคคล,หัวหน้าสายงาน Learning Center เป็นผู้แทนรับมอบ เนื่องในงาน “มหกรรมมาตรฐานฝีมือไทย 2009” จัดโดย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่สามารถสร้างกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เป็นแบบอย่างแก่สถานประกอบกิจการอื่นได้ อันจะเป็นการส่งเสริมให้สถานประกอบการได้พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ และก่อเกิดประโยชน์แก่สถานประกอบการนั้นๆ ต่อไป โดยมีองค์กรภาคธุรกิจที่เข้ารับประทานรางวัลครั้งนี้ 64 หน่วยงาน ณ ศูนย์การค้าแฟชั่น ไอส์แลนด์