EXIM BANK รุกขยายบริการประกันการส่งออก

ประกันส่งออก – ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รุกขยายบริการประกันการส่งออก (EXIMSurance) ช่วยผู้ส่งออกไทยรับมือความเสี่ยงทางการค้าระหว่างประเทศในภาวะวิกฤตการเงินโลก ติดต่อขอรับบริการ ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ โทร. 0 2617 2111 หรือธนาคารที่ร่วมให้บริการ