อิมแพ็คฯ ผ่าน มอก.22300 มาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมไมซ์ครั้งแรกของโลก

(30 กันยายน 2552) อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดงาน ประชุม สัมมนา และนิทรรศการระดับนานาชาติ ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. 22300 โดยสถาบันไอเอสโอ และ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม หลังทุ่มเทพัฒนาปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยมาโดยตลอด ประกาศย้ำความสำคัญด้านการจัดระบบรักษาความปลอดภัยเป็นวาระสำคัญ มุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าทั้ง ชาวไทย และต่างชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์ของไทย และผลักดันไทยให้เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับโลก

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า “จากการที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 22300 หรือ MICE Security Management System (MSMS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย สำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก. 22300 ซึ่งปรากฏว่าขณะนี้ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทอง ธานี ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.22300 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมาตรฐานนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นกับตลาดไมซ์นานาชาติ (MICE) ซึ่งสามารถนำเงินตราจากต่างประเทศเข้ามาได้เป็นจำนวนมาก แต่ช่วง 1–2 ปีที่ผ่านมา ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ในประเทศ และวิกฤตการเงินโลก ส่งผลให้เกิดวิกฤติความเชื่อมั่นในหมู่นักธุรกิจและนักลงทุน ดังจะเห็นได้จากภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ในครึ่งปีแรกของปี 2552 ที่มีตัวเลขลดลดถึง 20% ทำให้คาดการณ์ว่าภาพรวมตลอดทั้งปีนี้จะลดลงถึง 40% หรือมียอดรายได้รวมของตลาดไมซ์เพียง 4.1 หมื่นล้านบาทจากที่ตั้งเป้าไว้ที่ 7.7 หมื่นล้านบาท ดังนั้นเพื่อทำให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆ ได้ องค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุบัติการณ์จากภัยคุกคาม ทั้งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ เช่น คลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว หรือภัยเกิดขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์ เช่น อัคคีภัย การก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเกิดการเจริญเติบโตและมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

“ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คฯ มีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรกๆ อยู่แล้ว เนื่องจากเป็นศูนย์ฯ ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และมีประชาชนมารวมกันอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ สิ่งที่เราทำคือ การลงทุนด้านการจัดหาอุปกรณ์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาความปลอดภัย อาทิ ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย การติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่มเติมให้ทั่วทั้งบริเวณ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงการบริหารจัดการด้านการบำรุงรักษาให้อยู่ในสามารถพร้อมใช้งาน คิดเป็นงบประมาณ 30 ล้านบาทต่อปี ควบคู่ไปกับโครงการพัฒนาทักษะของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี อาทิ การอบรมดับเพลิง การอพยพกรณีเกิดเพลิงใหม้ การฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจใช้บริการสถานที่ของหน่วยงานที่เข้ามาจัดงาน หรือแม้กระทั่งผู้เข้าชมงาน มาตรฐาน มอก.22300 ที่อิมแพ็คฯ ได้รับการรับรองครั้งนี้จะทำให้ทุกอย่างที่ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการมา ได้รับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอย่างถูกต้องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งยิ่งจะเป็นการการรันตีความพร้อมของศูนย์ฯ เป็นอย่างดีต่อไป” นายพอลล์ กล่าวเพิ่มเติม

สำหรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก.22300 เกิดขึ้น จากการสนับสนุนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้จัดตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เป็นต้น โดยเน้นระบบบริหารโครงสร้างองค์กรให้มีความพร้อมในการป้องกันภัยธรรมชาติและการก่อวินาศกรรมระหว่างจัดงาน และการจัดระบบด้านรักษาความปลอดภัยในการจัดประชุมสัมมนาและนิทรรศการ ทั้งนี้ มอก.22300 ใช้มาตรฐานระบบการจัดการด้านต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว เช่น ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) รวมทั้งข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการมาเป็นแนวทางเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นกับตลาดไมซ์นานาชาติ (meeting-incentive-convention-exhibition: MICE) ทั้งนี้ องค์กรที่จะได้รับ มอก.22300 ต้องมีการฝึกอบรมบุคลากรที่จะมาทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมเป็นอย่างดี

“ขณะนี้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในโลกที่มีมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ เชื่อว่ามาตรฐาน มอก.22300 นอกจากจะช่วยยกระดับมาตรฐานองค์กรแล้ว ยังเป็นการช่วยการันตีคุณภาพมาตรฐานการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัย และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สถานที่อีกด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือก MICE Destination ของนานาชาติ และส่งผล ต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาเยือนประเทศไทย และผลักดันให้ไทยพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการระดับโลกได้อย่างแท้จริงในที่สุด” นายพอลล์ กล่าวสรุป