ธนาคารกรุงเทพ ระดมศิษย์เก่ากว่า 1,000 คน จาก 26 ปี 52 รุ่น

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะเจ้าภาพ ให้การต้อนรับ นายเรืองวิทย์ นันทาภิวัฒน์ นายกวีพันธ์ เอี่ยมสกุลรัตน์ นางอุทุมภรณ์ วีรานุวัตติ์ นายพนิช วิกิตเศรษฐ์ นางสุวภา เจริญยิ่ง นางกนกวิภา วิริยะประไพกิจ และนายมนตรี ฐิรโฆไท (จากขวาไปซ้าย) ในฐานะศิษย์เก่าโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมือง (Student Internship Program: SIP) ที่มาร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ SIP Reunion 2009 จาก 26 ปี 52 รุ่น จำนวนกว่า 1,000 คน ทั้งนี้ธนาคารกรุงเทพได้ริเริ่มดำเนินการโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2527 เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในทุกสาขาวิชา จากทุกสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ารับการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาตนเองและภาวะผู้นำ ด้านการบริหารและจัดการธุรกิจ ด้านการปกครองและพัฒนาสังคม ด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งด้านการเงิน การธนาคาร และการลงทุน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร นับเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ธนาคารกรุงเทพมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมสร้างทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่าให้กับประเทศชาติในทุกวงการ