ธนาคารกรุงเทพ เปิดสาขาพร้อมมอบรถโดยสารสวัสดิการ

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) นายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ 6 จากซ้าย) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ (ที่ 4 จากซ้าย) นางรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมผู้บริหารสาขา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบรถโดยสารสวัสดิการ จำนวน 4 คัน ให้กับ รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดี (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี เทศผล รองอธิการบดี ฝ่ายอำนวยการ (ที่ 5 จากขวา) อาจารย์เปรื่องบุญ จักกะพาก รองอธิการบดี ฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน (ที่ 2 จากขวา) นายนิพนธ์ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต และพัฒนากายภาพ (ที่ 6 จากขวา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน หนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารได้ดำเนินการเนื่องในโอกาสเปิดที่ทำการสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้รับความสะดวกสบายเฉกเช่นการเข้ามาใช้บริการของธนาคาร