เมืองไทยประกันชีวิตยึดฐานลูกค้านักลงทุนรุกแบบประกันยูนิตลิงค์

เมืองไทยประกันชีวิต  บริษัทของคนหัวคิดทันสมัย  รุกความคุ้มครองบุกช่องทางขายหวังยึดตลาดลูกค้านักลงทุน เปิดตัวแบบประกัน เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 “ประกันชีวิตควบการลงทุนที่ปรับ เปลี่ยนได้ของคนหัวคิดทันสมัย”     แบบประกันใหม่ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่ลูกค้าสามารถกำหนดได้เอง  ตอกย้ำช่องทางการตลาดและความหลากหลายของกรมธรรม์   พร้อมประกาศเติบโตในไตรมาสที่ 3 ด้วยเบี้ยประกันรับรวม 15,897   ล้านบาท เติบโตร้อยละ 25.19

นายสาระ  ล่ำซำ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นผู้นำในด้านการตลาดแบบหลากหลายช่องทางเพื่อให้ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด    โดยในโอกาสนี้บริษัทฯ  ได้รับการอนุมัติแบบประกันใหม่ซึ่งเป็นแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตควบกับการลงทุน ผู้เอาประกันภัยจะได้รับทั้งความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิต   และผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนรวมซึ่งได้แก่แบบประกันเมืองไทย   ยูนิตลิงค์   1  ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและเพิ่มโอกาสในการลงทุนที่คุณสามารถกำหนดเองได้ โดยปรับเปลี่ยนความคุ้มครองชีวิตเพื่อให้สอดคล้องกับภาระที่เปลี่ยนไปตามวัย อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนเพื่อให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง  นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยสามารถบริหารความคุ้มครองและเงินออมโดยเพิ่มหรือปรับลดบางส่วนให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนไปตามวัยและความจำเป็นในการใช้เงิน   ด้วยความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมชั้นนำ คุณจึงมั่นใจได้ว่า เงินของคุณจะเพิ่มค่าและสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับคุณและคนในครอบครัว

ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยที่ซื้อกรมธรรม์  เมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 จะถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้   ส่วนที่ 1สำหรับการให้ความคุ้มครองตามข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันชีวิต  รวมถึงสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ (ถ้ามี)และเบี้ยประกันส่วนที่  2  หลังจากหักค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนที่ระบุในกรมธรรม์จะเป็นส่วนที่จัดสรรเข้าไปเป็นเงินลงทุน ซึ่งบริษัทฯ จะนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ตัดสินใจเลือกโดยที่ผู้เอาประกันภัยจะเป็นผู้รับผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนด้วยตนเอง

จุดเด่นของแบบประกันเมืองไทยยูนิตลิงค์  1  นั้น  มีความโดดเด่นและชัดเจนไม่ว่าจะเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองชีวิตเท่ากับมูลค่าการลงทุน บวกเพิ่มอีก 25% ของเบี้ยประกันภัยหลัก หรือ ความคุ้มครองชีวิตที่ท่านเลือกแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า เพิ่มความยืดหยุ่นและมีสภาพคล่อง  ผู้เอาประกันภัยสามารถออมเงินเพิ่มเติมกี่ครั้งและเมื่อไรก็ได้ตลอดสัญญา    
นอกจากนี้ยังสามารถถอนเงินบางส่วนจากกรมธรรม์ได้ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่  1  (ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์)  เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงิน    มีความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายต่างๆ และผลตอบแทนจากการลงทุนให้ผู้เอาประกันภัยทราบอย่างละเอียดชัดเจนเพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น  โดยลงทุนในกองทุนรวมที่หลากหลายผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่ได้รับการคัดเลือกจากบริษัทฯ ว่ามีความมั่นคงสูงและมีผลการดำเนินงานที่ดีต่อเนื่องมาตลอด  และยังเพิ่มอิสระในการลงทุนด้วยตนเอง  ผู้เอาประกันภัยสามารถเลือกการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และยังสามารถปรับเปลี่ยนการจัดสรรเงินลงทุนในกองทุนต่างๆ ได้ตลอดอายุกรมธรรม์

ระยะเวลาเอาประกันภัยนั้น  ผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ตามความต้องการ 10 ปี 15 ปี 20 ปี  และครบอายุ  99  ปี  โดยชำระเบี้ยประกันเพียงครั้งเดียว อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน – 65 ปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่  75,000  บาท และสามารถเพิ่มเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติมขั้นต่ำ 5,000  บาทต่อครั้ง  ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่จำกัดจำนวนเบี้ยประกันขึ้นอยู่กับการพิจารณารับประกันภัย ทั้งเบี้ยประกันภัยหลักและเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม

สำหรับความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น   นส.โสภาวดี   เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการ  สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์  กล่าวถึงความร่วมมือกับเมืองไทยประกันชีวิต ว่า ธุรกิจประกันภัยในอดีตที่ผ่านมามีบทบาทหลักเป็นผู้ที่ใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งบริหารเงินลงทุนแต่ในปัจจุบันบทบาทนั้นได้ขยายกว้างขวางขึ้นสู่การเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการด้านการลงทุน      โดยยูนิตลิงค์ ผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมธุรกิจประกันภัยและตลาดทุนเข้าด้วยกัน และสำหรับการร่วมส่งเสริมแบบประกันเมืองไทยยูนิตลิงค์  1 เป็นลักษณะของการดำเนินการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง คือ การให้ความรู้เพื่อพัฒนาตัวแทนขาย   ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรม  ตำราเพื่อการเรียนรู้  เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน  (Investor  contact)   ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยผ่านศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง  ด้านการตลาดเพื่อการนำเสนอที่เข้าถึงผู้บริโภค  มีความร่วมมือในด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในสื่อต่างๆ  ของตลาดหลักทรัพย์ฯ  ซึ่งถือว่าครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการบริหารเงินลงทุนและผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี   รวมทั้งมีแผนงานที่จะร่วมกันจัดอบรมสัมมนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งกับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์เดิมและผู้สนใจทั่วไป ในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

     “ทั้งนี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการวางระบบงานทุกๆ ด้าน ซึ่งรอเพียงการอนุญาตให้เริ่มประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนควบการประกันชีวิตยูนิตลิงค์  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (กลต.)  อยู่ ซึ่งคาดวาจะเริ่มขายได้กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนของบริษัทฯ ที่มีอนุญาตในการขายแบบประกันยูนิตลิงค์” นายสาระ กล่าวสรุป