ส.รับสร้างบ้านจัดสัมมนา“ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea”


06-08-2010 00:00:00

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านจัดสัมมนาประจำปี 2553 “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea” ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าแบงค์ชาติให้เกียรติปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 53 ปรับตัวอย่างไรให้ทันสถานการณ์ พร้อมกูรูครบด้าน ทั้ง Marketing Big Idea จาก SME ตีแตก, เปิดโลกดิจิตอล โดยกูรู Social Network รวมถึงค้นหา Big Idea ฝ่าธุรกิจจากเสาหลักอสังหาฯ และนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

วันที่ 4 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการประจำปี 2553 หัวข้อ “ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจด้วย Big Idea” ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์รัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 53 ปรับตัวอย่างไรให้ทันสถานการณ์ จากนั้นในช่วง Panel Discussion มีผู้ร่วมสัมมนา 4 ท่าน ประกอบด้วย Marketing Big Idea โดย อาจารย์ ธัณยวัชร์ ไชยตระกูลชัย กูรูด้านการตลาด จากรายการ SME ตีแตก , เปิด Big Idea ในโลกดิจิตอล โดย รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กูรู ทางด้านไอที และ Social Network ,ค้นหา Big Idea ฝ่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย รองศาสตราจารย์ มานพ พงศทัต อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และรับสร้างบ้าน Big Idea 53 โดยนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน

นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์ นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดเผยว่าวัตถุประสงค์ในการ จัดงานสัมมนาดังกล่าว
ประกอบด้วย 1.เพื่อสร้างองค์ความรู้และแนวคิดในการบริหารภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพ แนวความคิดในด้านการบริหารให้กับบริษัทรับสร้างบ้าน สมาชิก และผู้ที่สนใจทั่วไป 3.เพื่อยกระดับมาตรฐานของธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับ 4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านให้เป็นที่ยอมรับ และ 5.สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน องค์กรภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้บริโภค

“ปัจจุบันสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ และการเมืองของประเทศยังอยู่ในภาวะที่มีความไม่แน่นอน ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนหรือวางแผนงานใหม่ๆชะลอตัวเพื่อรอดูทิศทางเศรษฐกิจ และการเมืองให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวถือเป็นช่วงที่ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจต้องเร่งปรับตัว โดยเฉพาะการแสวงหาความคิดสร้างสรรค์ในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จากปัจจัยดังกล่าวสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จึงจัดงานสัมมนาทางวิชาการขึ้น เพื่อนำเสนอแนวคิดในเชิงสร้างสรรค์จากหัวข้อดังกล่าว โดยมีแนวคิดที่จะเพิ่มพูนข้อมูลและความรู้เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่สนใจสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยการ

เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ในแขนงต่างๆ มาร่วมให้ข้อมูลและวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัว ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับประโยชน์เพื่อนำมาใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจต่อไป” นายวิบูลกล่าว

ทั้งนี้สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน ซึ่งถือเป็นองค์กรหนึ่งที่มีความเกี่ยวเนื่องในภาคเศรษฐกิจ ได้เล็งเห็นความสำคัญ ที่ผู้ประกอบการในทุกภาคธุรกิจ รวมถึงธุรกิจรับสร้างบ้าน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องมุ่งหาแนวความคิดด้านการบริหารรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถปรับตัวสู้กับการแข่งขันในยุคปัจจุบัน โดยหัวข้อในการสัมมนาจะมุ่งเน้นในเรื่องหลักๆ 3 หัวข้อ ประกอบด้วย

1.Big Idea ด้านการตลาดในยุคปัจจุบัน โดยในส่วนของการตลาดนั้นถือว่ามีส่วน และเป็นปัจจัยสำคัญที่องค์กรทุกองค์กรต้องวางแผนเป็นอย่างดี โดยเฉพาะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งต้องเร่งค้นหาความแตกต่าง และการสื่อสารอย่างถูกต้องไปยังกลุ่มเป้าหมาย

2.Big Idea กับโลกดิจิตอล โดยปัจจุบันระบบเทคโนโลยี และสารสนเทศ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่แต่ละองค์กร ขาดไม่ได้ การนำเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันมาผนวกใช้กับธุรกิจจึงเป็นเรื่องที่ต้องติดตามและศึกษาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน

3.Big Idea ในส่วนของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันในธุรกิจรับสร้างบ้าน และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เองถือว่าได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันด้วยเช่นกัน มุมมองจากกูรูและผู้เชี่ยวชาญ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความสำคัญที่จะช่วยแนะแนวทางของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้สามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ