กรมส่งเสริมการส่งออก มอบรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4

สำนักโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดต้นแบบโลจิส ติกส์ ครั้งที่ 4 ปี 2553 (Logistics Model Award 2010) วันที่ 7 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของงาน Thailand International Logistics Fair 2010 (TILOG 2010) โดยนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธาน

ในปีนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันคัดเลือกและตัดสินผลรางวัลใน 5 สาขา แต่มีผู้ผ่านการตามเกณฑ์การตัดสิน เพียง 3 สาขาเท่านั้น ดังนี้ กลุ่มผู้ผลิตหรือผู้ส่งออกสินค้า (ผู้ใช้บริการโลจิสติกส์) รางวัลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ได้แก่ บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (SIAM SENATER CO., LTD.) ในส่วนกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ มี 2 สาขา ดังนี้ รางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโล จิสติกส์ของธุรกิจบริการโลจิสติกส์ครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCG Logistics และรางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจรับจัดการขนส่ง/ตัวแทนขนส่ง (Freight Forwarder/Freight Transport Agency) ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรือ อีบีซีไอ (EXCELLENT BUSINESS CORPORATION INTERNATIONAL LIMITED: EBCI)

บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด (SIAM SENATER CO., LTD.) เป็นบริษัทเดียวในกลุ่มผู้ใช้บริการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ในประเภทรางวัลสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ของการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด เป็นผู?ผลิตและส?งออกชิ้นส?วนยานยนต? เพิ่งเข?าประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 (Logistics Model Award 2010) ในปีนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งทางบริษัทฯ ใช?ระบบ Toyota Production System (TPS) ของญี่ปุ่นปรับให้สอดคล?องกับระบบการผลิต จำนวนการผลิต และจำนวนบุคลากรภายในบริษัทฯ นายอริยะ ทวนทอง ผู?จัดการทั่วไป บริษัท สยามซีเนเตอร์ จำกัด เปิดเผยว?า การที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 นี้ ทำให?บริษัทฯ มีความมั่นใจในกลยุทธ?ของบริษัทฯ ยิ่งขึ้น และจากการที่คณะกรรมการ ซึ่งเป?นผู?เชี่ยวชาญด?านโลจิสติกส?ได้ไปตรวจที่โรงงาน ทำให้ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาต?อยอดระบบโลจิสติกส?ของบริษัทฯ ให?มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แม้บริษัทฯ จะอยู่ในระดับ SME แต?ก็มุ่งสร?างกลยุทธ?แข?งขันตามศักยภาพของบริษัทฯ เพื่อให้ทัดเทียมกับบริษัทขนาดใหญ?จากต?างประเทศ การได้รางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ในครั้งนี้ จึงเป็นเสมือนกำลังใจในการพัฒนาต่อไป

ในส่วนกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ประเภทรางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจบริการ โลจิสติกส์ครบวงจร (Integrated Logistics Service Provider) ได้แก่ บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCG Logistics ที่ร่วมเข้าประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ (Logistics Model Award 2010) เป็นครั้งแรก นอกจาก บริษัท เอสซีจีโลจิสติกส์ฯ จะมีระบบโลจิสติกส์ที่ดีจนผ่านมาตรฐานได้รับรางวัลต้นแบบโลจิสติกส์ ครั้งที่ 4 ปี 2553 (Logistics Model Award 2010) ในครั้งนี้แล้ว ทางบริษัทฯ ยังมีนโยบายรับผิดชอบต?อสังคมและสิ่งแวดล?อมด้วยระบบกรีนโลจิสติกส์อีกด้วย
นายภานุมาศ ศรีศุข กรรมการผู?จัดการ บริษัท เอสซีจีโลจิส ติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ SCG Logistics เผยว่า จุดแข็งที่ทำให?บริษัทฯ ชนะใจคณะกรรมการ คือ การที่บริษัทฯ มองถึงความต?องการของลูกค?าเป?นจุดตั้งต?นหลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให?เกิดประโยชน?สูงสุด เน?นการลดต?นทุนด?วยการสร?างเครือข?าย ประสานงานข?อมูลด?วยเทคโนโลยีให?เกิดความคล?องตัว รวดเร็ว ยืดหยุ?น และตรวจสอบสถานะได? โดยบริษัทฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่โมเดลโลจิสติกส์ของบริษัทฯ จะเป็นต้นแบบให้แก่บริษัทผู?ให?บริการด?านโลจิสติกส?รายอื่นๆ นำไปปรับใช?ในบริษัทของตน หรือช?วยจุดประกายความคิดใหม?ๆ ในการพัฒนาธุรกิจด?านโลจิสติกส?ของไทย ซึ่งพิสูจน?แล?วว?าโมเดลโลจิสติกส?ไทยนั้นสามารถแข?ง ขันกับนานาประเทศในระดับสากลได้

สำหรับในกลุ่มผู้ให้บริการโลจิสติกส์ อีกประเภทรางวัลคือ รางวัลสำหรับการจัดการด้านการให้บริการโลจิสติกส์ของธุรกิจรับจัดการขนส่ง/ตัวแทนขนส่ง (Freight Forwarder/Freight Transport Agency) ได้แก่ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด หรืออีบีซีไอ (EXCELLENT BUSINESS CORPORATION INTERNATIONAL LIMITED: EBCI) ซึ่งได้เข้าประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ (Logistics Model Award) และได้รับรางวัลในประเภทเดียวกันนี้ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 แล้ว ด้วยองค์ความรู้ที่สะสมจากการดำเนินธุรกิจมานานถึง 25 ป? จนสามารถพัฒนาระบบของตัวเองได้ ครอบคลุมตั้งแต?การขนส่ง และกระจายสินค?าทั้งภายในประเทศและต?างประเทศ ประกอบกับมาตรฐานและองค?ความรู?สากล ตลอดจนความเอาใจใส่ดูแลด?านสิทธิประโยชน?ภาษีอากรทั้งนำเข?าและส?งออกให?คุ?มทุน จนเกิดประโยชน?สูงสุดในการทำการค?าระหว?างประเทศ

นายสายัณห? จันทร?วิภาสวงศ? ประธานกรรมการ บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ บิสเนส คอร์ปอร์เรชั่น อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด กล่าวว?า ความท?าทายของบริษัทฯ ในการประกวดในป?นี้ เนื่องจากบริษัทฯ เคยได้รับรางวัลมาถึง 2 ครั้ง จึงต้องนำเสนอแผนการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้ก้าวหน้าและพัฒนากว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทางคณะกรรมการใช้พิจารณาตัดสินกับบริษัทที่เคยได้รับรางวัลมาแล้ว จึงนับว่าเป็นเรื่องที่หนักและท้าทายกว่าผู้สมัครรายอื่น

การประกวดต้นแบบโลจิสติกส์ ปี 2553 (Logistics Model Award 2010) จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดย สำนักโลจิส ติกส์การค้า กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตื่นตัวด้านการพัฒนาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแก่กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกกลุ่มสินค้าและธุรกิจบริการโลจิสติกส์ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของรัฐและนโยบายกระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดกลุ่มธุรกิจผู้ผลิต ผู้ส่งออกสินค้า และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศเป็นรายประเภทต่างๆ และมีหลักเกณฑ์ตัดสินคัดเลือกธุรกิจที่สมควรเป็นต้นแบบ ครอบคลุมดัชนีชี้วัดสำคัญ (KPI) และประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ความสามารถในการลดต้นทุน (Cost Reduction) ตรงเวลา (On Time Delivery) ความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Flexibility) ปลอดภัย (Safety) เชื่อถือได้ (Reliability) แข่งขันได้ (Competitiveness) มีการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาอย่างเป็นระบบ (Knowledge) และ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ (Good Governance)