จีเอ็ม ขายหุ้นไอพีโอเตรียมความพร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์

ดีทรอยต์, มิชิแกน, สหรัฐอเมริกา – บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี บริษัทรถยนต์อันดับแนวหน้าของโลก เดินหน้านำเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชน ด้วยการนำเสนอหุ้นสามัญจำนวน 365 ล้านหุ้น ในพิกัดราคาระหว่าง 26-29 เหรียญสหรัฐฯต่อหุ้น รวมทั้งยังจะนำเสนอขายหุ้นบุริมสิทธิ์ 60 ล้านหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งรวมถึงกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา

ในส่วนของหุ้นสามัญที่จะนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นเดิมนั้น จะมีการแปลงสิทธิของผู้ถือหุ้นภายในเวลาสามปีนับแต่เวลาของการออกหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดของหลักทรัพย์และภาวะการณ์อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาหุ้นที่ทำการซื้อขายในตลาด

โดยในการนำเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ ผู้จัดการและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นมีสิทธิที่จะซื้อและจัดจำหน่ายหุ้นในส่วนของหุ้นสามัญจำนวน 54.75 ล้านหุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ์จำนวน 9 ล้านหุ้นเพิ่มเติมได้ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าปริมาณที่ทำการเสนอขายไว้

คณะผู้จัดการและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นประกอบไปด้วย มอร์แกน สแตนเลย์ เจ พี มอร์แกน แบงค์ ออฟ อเมริกา เมอร์ริล ลินช์ ธนาคารซิตี้แบงก์ โกลด์แมน แซคส์ บาร์เคลย์ แคปปิตอล ธนาคารเครดิตสวิส ดอยช์ แบงค์ และอาร์บีซี แคปปิตอล มาร์เก็ต นักลงทุนสามารถค้นข้อมูลการนำเสนอขายหุ้นและหนังสือชี้ชวนการจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ได้ที่ http://www.sec.gov.

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส คอมพานี ได้ทำการประมาณการผลประกอบการในไตรมาสที่สาม ซึ่งจะสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 ว่าบริษัทน่าจะมีรายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 34,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจะเป็นผลกำไรก่อนการหักภาษีและอัตราดอกเบี้ยประมาณ 2,200-2,400 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่วนในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน ปี 2553 จีเอ็มคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ประมาณ 99,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และจะมีกำไรก่อนหักภาษีและดอกเบี้ยจำนวน 6,000-6,200 ล้านเหรียญสหรัฐ