กรมส่งเสริมการส่งออก อบรมต่อเนื่องหลักสูตร 2 “Creative Exporter”

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณี ฉายะบุตร ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากรการอบรมหลักสูตรนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ กล่าวเปิดการอบรม “Creative Exporter” ซึ่งเป็นกิจกรรมการอบรมในหลักสูตรที่ 2 จัดโดย กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาพันธ์ ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย มุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีการพัฒนาแนวคิด วิธีการ และรูปแบบใหม่ๆ ในกระบวนการทำธุรกิจ ระดับนานาชาติ (International Business) รวมถึงกระบวนการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด แนวทางการ ทำธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาส และสร้างศักยภาพในระยะยาวให้กับนักธุรกิจของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์

โดยหลักสูตรที่ออกแบบขึ้นนี้ สามารถใช้ฝึกอบรมผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจทุกประเภทธุรกิจ ทั้งองค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ได้รับข้อมูล แรงบันดาลใจ มีทักษะ แนวคิดและกระบวนการคิด ในการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการทำธุรกิจระหว่างประเทศ ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การกำหนดแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติเป็นไปอย่างสอดคล้องกับความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงาน มีความเหมาะสมกับศักยภาพและทักษะของผู้ปฏิบัติด้วย รวมทั้งกระบวนการพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเพื่อการนำเสนอสินค้า ไปยังลูกค้าเป้าหมาย โดยนักการตลาดชื่อดังของไทย อาทิ คุณโอรส ธรรมาชีวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นเทรด จำกัด คุณเวอร์นอน ลี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Buying/Sourcing คุณชูศักดิ์ เดชเกรียงไกรกุล ประธานกรรมการบริหารและหัวหน้าทีมที่ปรึกษากลยุทธ์และด้านการตลาด บริษัท มาร์เก็ตติ้ง กูรู แอสโซซิเอชั่น จำกัด คุณวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูม ดีไซน์ จำกัด และคุณปรีชา ส่งวัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัทในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Fly Now และบริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่เอ๊าท์เลท จำกัด เป็นต้น

นอกจากหลักสูตร Creative Exporter แล้ว กรมส่งเสริมการส่งออกยังได้จัดหลักสูตรการอบรมและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ประกอบด้วย หลักสูตรอบรมการส่งออกแบบเจาะลึก “Export Academy Program” และกิจกรรมส่งเสริมแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลก ซึ่งแต่ละกิจกรรมจะเน้นการให้ความรู้ ข้อมูล และสาระเจาะลึกแตกต่างกัน ครอบคลุม ด้านการตลาดเชิงสร้างสรรค์และการส่งเสริมการสร้างแบรนด์ไทยสู่สากล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 085 136 5997, 1169และ E-mail: CreativeMarketerDep@gmail.com หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.wowthailifestyle.com