กสิกรไทยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง

นายทวิช ธนะชานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ที่1 จากซ้าย) นายพงศ์พิเชษฐ์ นานานุกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย (ที่ 1 จากขวา) นางพัณณรัชต์ บรรพโต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) และนางสาว ดารบุษป์ ปภาพจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ และการตลาด 2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายคุ้มครองเงินต้นและอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ โดยปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิมากกว่า 160,000 ล้านบาท ณ ธนาคารกสิกรไทย สำนักพหลโยธิน เมื่อเร็วๆนี้