ซีไอโอทั่วโลกฟันธงการสร้างระบบไอทีที่เรียบง่าย กุมความสำเร็จของธุรกิจในยุคนี้

กรุงเทพ 30 พฤศจิกายน 2554 สถาบันการศึกษาคุณค่าทางธุรกิจของไอบีเอ็ม (IBM Institute of Business Value) เปิดเผยผลการสำรวจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ซีไอโอ) กว่า 3,000 คน จากทั่วโลกเพื่อหาปัจจัยเบื้องหลังความสำเร็จของซีไอโอในยุคนี้ โดยซีไอโอกว่าร้อยละ 80 เห็นสอดคล้องกันว่าความเรียบง่ายในการจัดการกับโครงการต่างๆ และการลดความสลับซับซ้อนของกระบวนการการทำงานภายในองค์กรถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

นางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “ แม้ในยุคดิจิตอลที่สูตรลับความสำเร็จเฉือนกันด้วยข้อมูลที่มีอยู่ แต่เรากลับพบว่าในความจริงเรากลับมีข้อรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัดมูลที่ทั้งมากเกินความจำเป็นและสลับซับซ้อนจนเกินไป ข้อมูลเหล่านี้จึงจำเป็นต้องถูกจัดการให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้พนักงาน พันธมิตร และลูกค้าสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่ายและทันท่วงที

โดยผลการสำรวจได้ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าซีไอโอกว่าร้อยละ 60 เลือกที่จะนำระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเมื่อ 2 ปีก่อนเกือบ 2 เท่า ซีอีโอร้อยละ 75 ยืนยันถึงบทบาทสำคัญของโมบายคอมพิวติ้ง (Mobile Computing) ที่ช่วยให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ และช่วยให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และร้อยละ 83 ของซีไอโอได้ชี้ให้เห็นว่าข้อมูลที่ช่วยให้การทำธุรกิจได้อย่างฉลาด (Business Intelligence) และการวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) เป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถหาแนวทางในการนำข้อมูลที่เก็บรวบได้ไปใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

แม้ว่าหน้าที่หลักของซีไอโอคือการหาเทคโนโลยีเพื่อเข้ามาช่วยคลายความยุ่งยากในการดำเนินงาน แต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการออกแบบกลยุทธ์ที่ครอบคลุมรองรับกับทิศทางของอนาคตที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งซีไอโอจะต้องทำหน้าที่ได้เทียบเท่ากับซีอีโอ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกค้า การพัฒนาทักษะของบุคลากร และการกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลทางธุรกิจที่มีอยู่ ซีไอโอจึงไม่เพียงแต่สรรหาเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ต้องหาเทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัทเติบโต ในท้ายที่สุด ซีไอโอต้องมุ่งเน้นที่การทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานไปได้แต่ยังต้องนำเทคโนโลยีไปสร้างพันธกิจสำคัญอย่างการสร้างธุรกิจใหม่ๆ การขับเคลื่อนความสามารถในการผลิต รวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อให้เกิดการต่อยอดทางธุรกิจ

ในอนาคตซีไอโอและซีอีโอจะทำหน้าที่ที่คล้ายคลึงกันในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนำข้อมูลไปใช้งานจริง รวมถึงการรวมศูนย์การทำงาน โดยบริษัทจะเก็บข้อมูลความเชี่ยวชาญในการทำงานของพนักงานและนำพนักงานเหล่านี้มาทำงานร่วมกันในโครงการเดียวกัน รวมถึงโซเชียลมีเดีย (Social Media) และระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Analytics) ที่ช่วยเปิดทางให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเข้าถึงลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถเปลี่ยนลูกค้าให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจได้อีกด้วย และด้วยเซ็นเซอร์ชิ้นเล็กๆ ผนวกกับซอฟต์แวร์ที่ชาญฉลาดจะช่วยระบบซัพพลายเชน คลังสินค้า ให้กลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ที่เราสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ได้

การทำทุกอย่างให้เรียบง่ายจึงไม่เพียงแต่เป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของซีไอโอเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการสร้างประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน ข้อมูลทั้งหลายที่มีอยู่จะกลายมาเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ช่วยหล่อเลี้ยงให้บริษัทต่างๆ ทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จภายใต้ความเรียบง่าย”