ธนาคารกรุงเทพ สานต่อโครงการเปิดโลกการเรียนรู้สู่น้องๆ ครั้งที่ 7 ส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้นักเรียนในชนบท จำนวน 80 เครื่อง

นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และนายอนุชา สุขทรัพย์ ผู้จัดการภาคเหนือ 2 พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหน่วยงานราชการและพันธมิตรทางธุรกิจ ส่งมอบคอมพิวเตอร์ในโครงการ ‘เปิดโลกการเรียนรู้สู่น้องๆ’ ครั้งที่ 7 จำนวน 80 เครื่อง ให้กับโรงเรียนในภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย โรงเรียนวัดวังตะกู และโรงเรียนวัดต้นชุมแสง จังหวัดพิจิตร โรงเรียนบ้านหนองกรับ และโรงเรียนวัดกรมธรรม์ จังหวัดพิษณุโลก (โรงเรียนละ 20 เครื่อง) โดยธนาคารได้ดำเนินการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมที่มีการพัฒนา ในรูปแบบที่มีความพร้อมทั้งประสิทธิภาพของ Hardware Software และข่ายการสื่อสาร เพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานการศึกษา ความรู้ และประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมจำนวนที่ส่งมอบแล้วทั้งสิ้น 580 เครื่อง ใน 30 โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ นับเป็นกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมงานด้านการศึกษา โดยการใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญขององค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้อย่างตรงกับความต้องการที่แท้จริง